Терминологични речници (глосари) и преводачески памети

Доверието е чудесно, но правилната проверка е по-добра!

Всеки отрасъл и компания имат своя собствена терминология. За да се гарантира, че текстовете, написани от клиента и преведени от доставчика на преводачески услуги, са с най-високо качество, си струва да се създадат и актуализират терминологични бази данни и речници, съдържащи лексика и фрази, характерни за даден отрасъл или конкретна компания. Можете да си представите конфузната ситуация, ако се използват различни термини за едно и също понятие в един оригинален документ. Управлението на терминологията помага да се гарантира ефективността и точността на процеса на превод. Подреждането на термините и формулирането на ясни правила за тяхната употреба гарантира коректност и терминологична последователност. Това е особено важно за техническите, медицинските, правните и финансовите текстове, т.е. за областите, в които прецизността е от съществено значение.

Терминологичният речник (глосар) е списък с одобрени, стандартизирани термини на изходния и целевия език. Записите в речника уточняват контекста и условията за използване на определени термини, включват одобрени версии на превода за всеки целеви език, както и термини, които изобщо не трябва да се превеждат.

Друг изключително ефективен начин за поддържане на последователността на понятията и стила на теста е преводаческата памет. (линк към 1.4.f – САТ – програми за помощ при превода)

Софтуерът за превод, който използваме, ни позволява да изграждаме преводаческа памет за всеки клиент в хода на превода. Запазването на текста в двуезична версия позволява – след получаване на обратна връзка от клиента – да се въведат подходящи корекции и да се използва така подготвената база последователно при всяка следваща поръчка. Така се осигурява последователност на лексиката и съдържанието на всички преводи, извършвани за даден клиент.

Най-важните предимства на двата подхода са:

  • Спестяват време
  • Допринасят за единството на терминологията и стила на текстовете
  • Облекчават процеса на редакция и корекция