ДРУГИ ВИДОВЕ УСТЕН ПРЕВОД

Общуване без ограничения

АСИМЕТРИЧЕН УСТЕН ПРЕВОД

Всички делегати говорят на родния си език, но слушат превода само на някои езици.
В много случаи участниците разбират един или повече широко разпространени езици, но не се чусвтват уверени да ги говорят. Един от начините да избегнете наемането на няколко преводачи, е да използвате асиметричния устен превод. Естествено, за да използвате асиметричен превод, трябва да сте сигурни, че всички делегати разбират един или няколко активни езика.

ЖЕСТОМИМИЧЕН ПРЕВОД

Преводачите на жестомимичен език работят на срещи с участници с увреден слух или говорни дефекти и превеждат от говорим език на жестомимичен език и обратно. Преводачът е пред аудиторията, необходима е директна видимост. Множество жестове и мимики са универсални и лесно разпознаваеми, въпреки националните и културните различия. Независимо от това обаче не съществува единен универсален жестомимичен език, който всички да разбират. В света има повече от 100 знакови езика и диалекта.

ПИВОТ

Ако един или двама преводачи имат рядък пасивен език, могат да бъдат “пивоти” (опорни стълбове) за останалите кабини, които ще ги ползват като рилей. Професионалистите винаги се опитват да избегнат ситуация с единствен пивот (pivot unique) за който и да е език от екипа. Понякога един език е език пивот и се покрива от двама преводачи, като и двамата работят превод ретур на един език и се сменят в една кабина, или един преводач на ретур и още един преводач, който би го заместил. Когато се създават големи екипи с повече езици, по-добре е да се осъществява превод рилей посредством езици от различни езикови семейства (германски, романски, угро-фински). Целта е да се разпредели натоварването по-равномерно и да се избегне всякакъв дисбаланс в превода, което е възможно да се получи, когато комуникацията минава непрекъснато само през един рилей език или езикова група.

ПРЕВОД НА УХО

Преводачът е сред делегатите и превежда симултанно шепнешком. Преводът на ухо може да бъде използван само за малък брой делегати, които са близо един до друг. Използва се главно за двустранни срещи или срещи на групи, където няколкото участници нямат общ език. Преводът на ухо често се използва вместо консекутивния превод, за да се спести време. Понякога преводачът на ухо може да използва слушалки, за да чуе по-добре говорещия.

РЕТУР

Преводачът работи от майчиния си език на чужд език.
Обикновено преводачите превеждат от чужд език на родния си. Някои преводачи владеят достатъчно добре и втори език и могат да работят на него от родния си. Това се нарича устен превод ретур или това е френската дума за „обратно“, която има универсална употреба. Сравнително малък брой преводачи знаят втория си език на такова ниво, че са способни да превеждат на този език. Тези преводачи могат да работят в две кабини. Устният превод ретур е подходящ за осъществяване на обратен превод (рилей) от рядко срещани езици към по-широко разпространени езици.

РИЛЕЙ

Когато делегатът говори език, който е непокрит от преводача в кабината на активните езици, може да бъде “прехвърлен” (посредством аудио връзка) към друга кабина, която покрива съответния език и “замества” функцията на кабината на активните езици. Преводачът работи посредством друг език без да се стига до нарушаване на качеството.

ШЕВАЛ

При превод шевал преводачът работи на две кабини по време на срещата. Обикновено преводачите работят в екип по двама за всеки език, но когато симултанният превод се осъществява само на два езика, може да наемете шевал-преводач. Той е способен да превежда и на двата езика, като се мести между двете кабини според необходимостта. За този тип превод се изисква специална подготовка, не се препоръчва за продължителни мероприятия.


Предоставяме и други видове устни преводи, като например шепнещ превод, превод по телефона или превод на конференции по Skype/Zoom. Ако не можете да намерите това, което търсите сред изброените видове устни преводи, моля, свържете се с нашите проектови координатори – със сигурност ще намерим правилното решение за Вас!