КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И ТЪРГОВСКА ЕТИКА

Етичният кодекс постановява основните етични правила, най-важните човешки ценности, отношения и принципи на професионално поведение и търговска етика. Той е базисният документ, с който се формира, регулира и утвърждава организационната култура. Неговата цел е да се определят ясно принципите на нашата работа и бизнес етика, които са ключови за дейността ни и са известни както на езиковите ни специалисти, така и на партньорите ни за сътрудничество.
Този кодекс урежда стандартите, принципите, ценностите и процедурите, които следва да регулират поведението. Всички сътрудници действат в съответствие с корпоративните ценности, изложени в него.

Принципите на нашата дейност са: отговорност, надеждност и честност. Те са основните ценности, които наред с добросъвестното отношение, лоялността и взаимното уважение ни позволяват да бъдем надеждни работодатели, партньори за сътрудничество и представители на нашата професионална област.
Ние формираме дългосрочно партньорство за съвместна дейност със служители и изпълнители – езикови специалисти, клиенти, доставчици и други партньори. Принципите на този кодекс на поведение се спазват в ежедневната ни работа с тях. Изграждаме доверие в среда на етична, социално и икономически отговорна организация. Непрекъснато разширяваме спектъра от услуги в сферата на писмените и устни преводи, както и в други области, свързани с използването на чуждия език и създаването на текстове. Подобряваме позиционирането на компанията на пазара, осъществявайки компетентни и навременни иновации.
Кодексът не обхваща всички възможни казуси, които могат да възникнат. Вярваме, че нашите служители и езикови специалисти, представляващи интересите на Преводаческа къща Скриванек ООД, ще вземат решения за въпросите, които не са обхванати тук, въз основа на изискванията на закона и нашите три основни принципа – отговорност, надеждност и доверие, а при необходимост ще се обърнат към ръководството, за да получат инструкции.
Най-големият ни актив са нашите служители и езикови специалисти, за които осигуряваме открита, честна и професионално спокойна работна среда, основана на взаимна лоялност и зачитане на личното пространство. Създаваме възможност за развитие на компетенциите, знанията и уменията и повишаване на организационната култура на работещите. Всеки служител и езиков специалист е отговорен за съхраняването на работната атмосфера, репутацията на компанията и престижа на работодателя в обществото.

Ние спазваме законодателството и уважаваме местните културни традиции.

Основен бизнес принцип на Преводаческа къща Скриванек ООД е съответствието с местното законодателство, което определя правилата за стопанска дейност и търговска практика, трудовите и данъчни закони, защитата на данните, стандартите за безопасност на труда. Предоставяме коректна и честна информация за финансовата си дейност, противопоставяйки се на корупцията. Поддържаме мнението, че ненужни плащания и подаръци са неприемливи и се обявяваме за здравословна бизнес конкурентна среда. Взимането на всяко бизнес решение е напълно освободено от съмнения за конфликт на интереси. Спазваме правилата и стандартите, приложими или обичайни в областта на превода. Репутацията ни се основава на този ангажимент. В основата на нашия просперитет са почтеността, високото качество и честността. Уважаваме местните културни традиции и ги спазваме, освен ако не са в противоречие със законодателството, което в този случай е на първо място.
Успяваме в силно конкурентна среда и насърчаваме бизнес интересите си с всички разумни и допустими методи. Предоставяме най-високо качество на клиентите си, спазвайки законите за свободна конкуренция и антитръстовото законодателство. Не толерираме непочтени подходи, които са в разрез с добрите нрави и спазваме всички антикорупционни закони. Постигаме професионален успех, като поддържаме стабилни и уравновесени взаимоотношения с партньори и доставчици.

Конфиденциалност

Преводаческа къща Скриванек ООД обработва информацията, поверена на компанията разумно и отговорно. Нашите служители и езикови специалисти спазват конфиденциалност по отношение на всички документи и материали на клиенти в случаите, когато тази информация не е публично достъпна. Не съхраняваме сведения, които не са необходими за изпълнение на поръчката. Поддържаме вътрешната си счетоводна система и киберсигурността си. Поверителната информация е професионален актив с който боравим единствено в рамките на служебните си ангажименти. Тя включва и мрежата ни от бизнес контакти, списъци с доставчици и информация за клиенти, договори, бизнес планове и стратегии, маркетинг на цени и услуги, непублични финансови резултати и др. Неправомерното разкриване или унищожаване на поверителни данни вреди на нашите бизнес интереси и рентабилност и всяка злоупотреба с тях или нашето ноу-хау ще бъде преследвана с всички законови средства. Оценяваме и уважаваме конфиденциалната информация и правата на собственост на нашите конкуренти и не се домогваме с незаконни средства до притежавана от тях информация с такъв характер.
Поверителната информация на нашите партньори, която е била разкрита на дружеството в резултат на сътрудничеството, е под грижа и защита, защото стриктно спазваме принципите за поверителност, договорени от двете страни.
Стриктно защитаваме личните данни на служители, бивши служители, кандидати за работа, клиенти, доставчици и други засегнати лица. Събираме, обработваме, използваме и съхраняваме такива сведения само в съответствие със законовите изисквания.
Уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и поддържаме строга поверителност на информацията за всички сътрудници.
Ние сме фирма за езикови решения и основната ни дейност е предоставяне на писмени и устни преводи. Реализираме дългосрочни проекти и ежедневно приемаме поръчки от всякакъв характер, но запазваме правото си на отказ, когато темите са морално неприемливи. Текстове, които третират идеи или подбуждане към употреба на оръжия, наркотични вещества, насилствен секс, расова, полова, малцинствена дискриминация, и др. с етично девиантен характер, не са в обсега на нашата дейност.

Работим заедно

Нашият организационен модел е изграден на основата на установени културни норми на поведение. Всеки служител е осведомен и възприел фирмените ценности, мисия и визия, необходими за реализирането на фирмената стратегия. Работата ни се оценява по това колко отговорни и грижовни към качеството на обслужване на клиентите са нашите служители и езикови специалисти.
Отговорността за безопасността и здравето на служителите е от първостепенно значение за ръководството. В рамките на действащите национални разпоредби и политиката на компанията, се създават безопасни и здравословни условия на труд.
Ние сме работодател с добре развита социална отговорност. Служителите ни са важни партньори, от които изискваме високо ниво на отговорност, а в замяна споделяме с тях ползите от икономическия успех. Ние уважаваме личността на всеки човек и насърчаваме открития и свободен обмен на мнения и идеи. Фактът, че служителите имат различни мнения и убеждения, ни помага да бъдем креативна, успешно развиваща се компания. Всяко негативно, агресивно или дискриминиращо отношение към нашите служители, езикови специалисти, клиенти и партньори за сътрудничество, е неприемливо.
Стремим се да привличаме, мотивираме и задържаме най-добрите и спазваме ангажимента си за предоставяне на равни възможности за заетост на всички. Принципът на равнопоставеност се спазва при развитието и усъвършенстването на техните умения, ако квалификацията и качеството на работата им отговарят на поставените изисквания. Не толерираме дискриминация по произход, цвят на кожата, религия, пол, възраст, сексуална ориентация, физическо състояние и всяка друга личностна характеристика.
Злоупотреба с името на компанията или конфликт на интереси са недопустими в нашата професионална среда. Лоялност, спазване на правните и етични норми и принципи са основни двигатели на взаимоотношенията. Насърчаваме нашите служители и езикови специалисти да поддържат открит диалог при решаване на проблемите, които изискват съвет или подкрепа.
Финансовата дисциплина е основана на стриктно спазване на законовите изисквания. Прозрачността и точността са наш основен приоритет. Финансовата отчетност е обект на строги стандарти и редовни одити.
Преводаческа къща Скриванек ООД извършва всички плащания въз основа на документи за платежно нареждане и подхожда отговорно към плащанията, дължими на нашите партньори за сътрудничество. Поръчката на услуга или продукт трябва да бъде заявена в писмена форма.
Активите на компанията са нейна собственост и инструментите, използвани в работния процес от служителите, са им поверени с отговорност за опазване от повреда, загуба, злоупотреба, кражба, присвояване или унищожаване. Небрежно отношение или разхищение са недопустими, като такива действия могат да бъдат наказани в съответствие с действащото законодателство. Ресурсите, включително интелектуалната собственост, се употребяват единствено в полза на компанията

Качество на предоставяните услуги

Ние желаем нашите клиенти да ни се доверят, затова непрекъснато работим за усъвършенстване на дейността ни, предоставяйки качествени услуги и развивайки се в крак с времето. Ние носим отговорност и използваме системи за управление на качеството, които редовно преразглеждаме и подобряваме в съответствие с изискванията в областта на езиковите услуги. Не заблуждаваме клиентите си за качеството, което гарантираме, а в случай на проблеми, разследваме и извършваме необходимите корекции. За всяка ситуация, която може да повлияе негативно на изпълнението на услугата, незабавно бива информиран проектовият координатор или ръководството на Преводаческа къща Скриванек ООД. Такива казуси се разследват приоритетно от ръководството и се предприемат необходимите действия за защита на интересите на клиента и на Преводаческа къща Скриванек ООД. Задължение на езиковия специалист е да информира проектовия координатор, ако му липсват информация или инструменти за осигуряване на високо качество и навременност на услугата.
Ние се грижим за нашите клиенти, поради което техните положителните отзиви и препоръки са стимул за постигане на още по-добри резултати.

Сътрудничество с доставчици

Сътрудничеството ни с доставчиците е част от дългосрочното развитие на бизнеса ни, поради което ги избираме с голямо внимание. Преценяваме и съобразяваме тяхната репутация, отговорна бизнес дейност и желанието ни да поддържаме сътрудничеството си в бъдеще. Ние сме открити по отношение на критериите за избор на партньори и сме готови да предоставим повече информация на онези от тях, които не са ги изпълнили.

Политика и религия

Ние си сътрудничим и взаимодействаме с държавните институции и правителството и като представители на нашата професионална гилдия участваме в обсъждането на обществени въпроси. Преводаческа къща Скриванек ООД не подкрепя никакви политически партии и политици, религиозни движения или организации нито финансово, нито по какъвто и да е друг начин. Служителите и езиковите специалисти могат да изразяват своите възгледи единствено в лично качество, без да ангажират и действат от името на компанията. Работната среда и ресурсите не могат да се използват като платформа за лична подкрепа и трябва да спазват процедурата, предвидена в законодателството. Не се допускат действия, които могат да се оценяват като незаконни или корупционно съмнителни.
Преводаческа къща Скриванек ООД подкрепя ясно, професионално и финансово обосновано участие в благотворителни и културни събития. Всяка подкрепа трябва да е ясно и категорично планирана и обоснована с оценка за перспективното развитие на дружеството в резултат на такова сътрудничество и желания дългосрочен ефект върху обществото.

Подаръци и допълнителни компенсации

Ръководството и езиковите специалисти могат да дават и получават символични подаръци, ако те са обвързани с бизнес интересите на Преводаческа къща Скриванек ООД, и не надхвърлят нормите, определени от законодателството. Допустимо е участието в обеди или вечери, свързани с бизнес дейност, или в събития като конференции и семинари, тематично обусловени от характера на дейността ни. Подаръците не могат да имат парично изражение, включително ваучери, посещение на скъпи ресторанти и места за развлечение от партньори за сътрудничество по време на периода, в който представляват интересите на Преводаческа къща Скриванек ООД. Скъпите подаръци трябва да се върнат на дарителя и да се обясни, че те са извън рамките на кодекса на поведение. Ако подаръкът не може да бъде върнат, той се предоставя на ръководството, което ще го пренасочи към благотворителна кауза.

Грижа за околната среда

Нашата професионална дейност е съобразена и с грижата ни за околната среда. Преценяваме как ние като екип и всеки наш член може да окаже влияние върху отговорното използване на природните ресурси. Обмисляме как материалите могат да се употребяват повторно, да се сортират, рециклират и изхвърлят, и следваме политиката за най-рационален подход, която сме възприели.

Лидерска роля в Преводаческа къща Скриванек ООД

Ръководителите представляват интересите на Преводаческа къща Скриванек ООД. Само те или упълномощени от тях лица могат да я представляват официално на събития или в публичните медии. Ръководителите носят и допълнителната отговорност да бъдат модел на етично поведение, да го поддържат, поощряват и подкрепят в компанията.
Ролята на мениджърите е да съдействат и подпомагат служителите и езиковите специалисти, отговаряйки на въпроси, свързани с етиката, честността и доверието. Те не могат при никакви обстоятелства да дават преки или непреки нареждания, както и да допускат нарушаване на Кодекса на поведение. Нашите мениджъри са длъжни да отделят време за разглеждане на всеки казус, свързан с етиката, да обясняват кодекса на новопостъпили служители и да са на разположение в случаи на въпроси или проблеми, за да помогнат при предоставяне на отговори и решения.