ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Преводаческа къща Скриванек обработва лични данни на физически лица в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Какви лични данни на своите съществуващи и потенциални клиенти обработваме?

Име и фамилия (за да знаем с кого общуваме);

Адрес (за да ви изпратим например готовия легализиран превод или ваучер за отстъпка);

Телефонен номер (можем да Ви се обадим по време на превода и да Ви информираме за по-ранното му изпълнение, например);

Е-мейл адрес:

 1. Ако не можем да се свържем с Вас по телефона, можем да изберем писмената форма на комуникация за възложената поръчка.
 2. За да Ви предоставим въпросник за удовлетвореността от нашата услуга след приключване на превода;
 3. За да можете да получавате информация за нови продукти, услуги, отстъпки или промени в работното ни време;
 4. За да получите хубаво пожелание за празника Ви или информация за конкурс.

 

Какви принципи следваме при обработката на личните данни?

 • Личните данни винаги се обработват от нас в съответствие със закона и новата правна уредба на ЕС.

Ние не обработваме лични данни без да имаме поне едно правно основание. Обработката на личните Ви данни е прозрачна и коректна. Ние информираме субектите на данни (т.е. клиентите, които са физически лица), чиито лични данни обработваме, за това как защитаваме данните по време на последващата им обработка, на кого и защо може да предоставим Вашите данни (например, преводачът, който ще преведе Вашето свидетелство за съдимост, трябва да има достъп до Вашите данни).

 • Ние обработваме лични данни на клиенти само за законни цели, в съответстващ обем и до необходимата степен.

Не е нужно да знаем вашата възраст или длъжност, за да ви помогнем с превода на документ. Ние съзнаваме, че личните Ви данни можем да обработваме само до степента, необходима в съответствие с конкретната цел на използването им, и че винаги ще знаете какво правим с тях.

 • Ние съхраняваме и обработваме Вашите лични данни само за времето, което е строго необходимо за целите на тяхната обработка.

Скриванек е администратор на личните Ви данни и ги обработва само за времето, необходимо за изпълнение на правното основание за тяхната обработка. Веднага след изтичането на този срок ние унищожаваме данните в съответствие с правилата за обработка и защита на личните данни.

 • Обработката на лични данни е предмет на правила, гарантиращи тяхната вярност, цялост и поверителност.

Скриванек управлява сигурността на информацията (поддържаме СУСИ вече много дълго време), може да защитава личните данни срещу неразрешен обработка, преработка, злоупотреба, увреждане, унищожаване или загуба.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани на следните основания:

 • изпълнение на договора, страна по който сте Вие като клиент (т.е. Субектът на данни), или докато преговаряме в отговор на Ваше запитване;
 • изпълнение на правни задължения, които се отнасят към нас като администратор или обработващ данни (например по Закона за счетоводството имаме задължение да архивираме фактури, на които са името или адресът на субекта на данните. Или обучения, платени от фондовете на ЕС, трябва да бъдат документирани под формата на присъствени листове, където е и името на студента);
 • съгласие за обработването на лични данни ( „съгласие“ е свободен, конкретен, информиран и изричен израз на волята на субекта на данни, чрез която субектът на данните показва съгласие за обработването на личните му данни ),
 1. винаги ще Ви кажем конкретните цели на обработката на личната ви информация и времето, необходимо за нейното обработване;
 2. винаги можете да оттеглите Вашето съгласие;
 3. винаги можете да поискате изтриването на Вашата лична информация;
 • обработването на лични данни е неизбежно за законния интерес на Скриванек. (с изключение на случаите, когато законните интереси или основните права и свободи на клиентите имат предимство, особено ако клиентите са деца)
 1. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните (настоящ и потенциален клиент) има правото по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни. Ако това възражение бъде повдигнато, личните му данни вече няма да бъдат обработени за тази цел (=> член 12 от Регламента).

Как получаваме лична информация?

Личните данни на физическите лица се получават изключително от информацията, предоставена на доброволни начала в контакт със субектите на данни. Някои лични данни могат да бъдат получени от публични регистри или от уеб сайтове на обекти или бизнес страници, където самите лица публикуват личните си данни и предполагаме, че те са обществено достъпни със съгласието на клиента. Ние не поддържаме трафик на лични данни и не се свързваме с потенциални клиенти чрез извличането на лични данни.

Ние придобиваме и обработваме лични данни на нашите клиенти основно за изпълнение на юридически или законови задължения, установени от правния ред на Република България и Европейския съюз. Вторичната цел е функционирането и развитието на компанията по отношение на нашите клиенти, в случаите когато предоставянето на лични данни на трети лица е неизбежно (например, езиково ниво на студента се предоставя на лектора или изпращане на готовата поръчка по електронна поща). Освен това събираме данни, за да подобряваме непрекъснато предлагането на услуги, за да отговорим на най-широките нужди на всички съществуващи и нови клиенти.

Наш приоритет е сигурността на вашата лична информация. Още през 2012 година успешно сертифицирахме системата за управление на сигурността на информацията по ISO / IEC 27001. Затова можете да сте сигурни, че вашите данни са в безопасност при нас.

Ние защитаваме информация и лични данни с най-съвременни технологии и спазваме стандарта, който се проверява ежегодно на вътрешни и външни одити.

Предоставяме ли на някого личната информация на нашите клиенти?

 • На основание на законово изискване можем да предоставим личната Ви информация на следните субекти: държавни органи, общински и публични институции, ако възникне правно задължение да ги предоставим.
 • Въз основа на нашите договорни задължения към нашите доставчици, с които имаме договори за обработка: Преводачът чете и превежда текста ви. Лекторът може да ви изпрати домашна работа или тест по имейл.
 • Въз основа на законния ни интерес или Вашето съгласие предоставяме данните Ви на доставчик на широколентова електронна поща (с който имаме споразумение за обработка и гарантираме сигурността на Вашата лична информация, за да изпратим нашия информационен бюлетин).

Какви права имате относно поверителността на личните Ви данни?

Нашият клиент има право да бъде информиран за обработването на личните му данни, така че да отговарят на принципа на прозрачност на обработката на данни: Имате право, наред с другото да знаете:..

 1. целта на обработката (защо искаме Вашата лична информация);
 2. идентичността на администратора (това сме ние, Скриванек);
 3. законните ни интереси (защо искаме да Ви дадем възможност да поддържате връзка и да изпращате бизнес съобщение);
 4. получателят на Вашите лични данни (не се притеснявайте, имаме договори за обработка на договори с доставчиците и ние ги избираме добре).

За пълен списък вижте членове 13 и 14 от Регламента.

Други права на клиентите, чиито лични данни обработваме, се основават на Ваше действие (искане):

 1. правото на достъп до личните данни;
 2. правото на поправка; или допълване;
 3. правото на изтриване;
 4. правото да ограничена обработката;
 5. правото на преносимост на данните;
 6. правото на възражение;
 7. правото да не се подлагат на автоматизирани индивидуални решения с правни или подобни последствия, включително профилиране.

По-подробно описание на индивидуалните права е изготвено от Комисията за защита на личните данни, ако искате да ги разгледате по-отблизо, можете да ги намерите тук.

За какъв период?

Ако сте прочели всичко до тук, можете да научите, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани само за времето, необходимо за постигане на целта, за която са били събрани, например, от момента на даване на съгласие за обработването до приключване на договорните задължения или of изтичане на срока на правните основания, които ни дават право на обработката.

Искате да знаете повече?

Контакти: Преводаческа къща Скриванек ООД, София, бул. Васил Левски №90, тел. 02/9443363

За запитвания относно защитата на личните Ви данни и тяхната обработка в Скриванек. моля, използвайте електронната поща GDPR@skrivanek-bg.net .

София, 22.05.2018.