Устни преводи

Работата на устния преводач е да направи възможна комуникацията между хора от различни страни, с различна култура и образование, говорещи различни езици. Той превежда не изречени думи, а изказаните идеи.​

Работи се в звукоизолирана кабина в екип по двама преводачи, за всяка отделна езикова комбинация. Говорещият е в залата на събитието и говори в микрофон, преводачът получава звука в слушалките си и препредава съобщението в микрофон почти едновременно. Участниците в залата на събитието избират съответния канал, за да чуят превода на езика, който са избрали. Съществуват много възможни комбинации на езиците.

Преводачът следи изказването и го интерпретира на друг език на относително равни интервали от време, след като е изслушал смислово завършена част от изказването на говорещия. В модерния свят консекутивният превод до голяма степен е изместен от симултанния, но остава подходящ за някои случаи като срещи по високотехнологични теми, работни обеди, малки групи, теренни посещения и др. Професионално подготвените преводачи могат да интерпретират прецизно речеви откъси от 10 минути.

Заклетият преводач има доказана професионална репутация, опит и е депозирал нотариално заверена декларация по смисъла на чл. 290 ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България. Услугите му се ползват предимно при съдебни заседания, нотариални сделки, сключване на граждански брак. Той гарантира верността на устния превод, както и превежда изказванията и устните заявления, направени пред държавните ведомства и институции. Конфиденциалността е основно условие.

Този тип устен превод се приближава до спецификата на консекутивния превод. Разликата се състои в това, че комуникацията се осъществява по телефона. Преводачът може да присъства на място или да се включи към разговора посредством конферентна връзка.

Осигуряваме преводач за бизнес среща в чужбина. По-удобно и по-изгодно е да поръчате преводач за града, където ще имате работна среща. Той ще бъде осигурен на място без заплащате на допълнителни пътни, дневни и евентуално визови разходи за съпровождащ преводач от България.

Преводачът придружава клиента при пътувания и бизнес срещи. Услугата е много близка по съдържание до консекутивния превод. Разликата се състои в по-малката натовареност, не толкова специфичната терминология, по-неформалната среда.  Пестим от времето ви като вместо вас показваме на бизнес гостите ви историческите забележителности,  паметниците на културата в посочни от клиента дестинации. Без да се ограничаваме само до европейските езици, разполагаме със специалисти-филолози, владеещи различни езици, с добри познания относно историческото ни наследство, владеещи етичните норми и спецификите на различните нации.

 • Превод на филм или аудио запис, без значение от езика;
 • Устна синхронизация със записа на езика-цел с толкова думи, колкото се произнасят от участниците;
 • Дублиране на текстове на песни, адаптирани към ритъма, за пълно музикално съответствие.
 • Доближаване на превода максимално точно до артикулацията на думите в езика, от който се превежда, на движението на устните на всеки един от героите;
 • Дублиране на текста, съобразено с устната синхронизация на звуковия запис към филма или аудио записа, както за субтитри, така и за диалозите между героите.
 • Асиметричен устен превод: Всички делегати говорят на родния си език, но слушат превода само на някои езици.
  В много случаи участниците разбират един или повече широко разпространени езици, но не се чустват уверени да ги говорят. Един начин да избегнете момента с наемането на няколко преводачи, е да използвате асиметричния устен превод. Естествено, за да използвате асиметричен превод, трябва да сте сигурни, че всички делегати разбират един или няколко активни езика.
 • Жестомимичен превод: Преводачите на жестомимичен език работят на срещи с участници с увреден слух или говорни дефекти и превеждат от говорим език на жестомимичен език и обратно. Преводачът е пред аудиторията, необходима е директна видимост. Множество жестове и мимики са универсални и лесно разпознаваеми, въпреки националните и културните различията. Независимо от това обаче не съществува единен универсален жестомимичен език, който всички да разбират. В света има повече от 100 знакови езика и диалекта.
 • Пивот: Ако един или двама преводачи имат рядък пасивен език, могат да бъдат “пивоти” (опорни стълбове) за останалите кабини, които ще ги ползват като рилей. Професионалистите винаги се опитват да избегнат ситуация с единствен пивот (pivot unique) за който и да е език от екипа. Понякога един език е език пивот и се покрива от двама преводачи, като и двамата работят превод ретур на един език и се сменят в една кабина, или един преводач на ретур и още един преводач, който би го заместил. Когато се създават големи екипи с повече езици, по-добре е да се осъществява превод рилей посредством езици от различни езикови семейства (германски, романски, угро-фински). Целта е да се разпредели натоварването по-равномерно и да се избегне всякакъв дисбаланс в превода, което е възможно да се получи, когато комуникацията минава непрекъснато само през един рилей език или езикова група.
 • Превод на ухо: Преводачът е сред делегатите и превежда симултанно шепнешком. Преводът на ухо може да бъде използван само за малък брой делегати, които са близо един до друг. Използва се главно за двустранни срещи или срещи на групи, където няколкото участници нямат общ език. Преводът на ухо често се използва вместо консекутивния превод, за да се спести време. Понякога преводачът на ухо може да използва слушалки, за да чуе по-добре говорещия.
 • Ретур: Преводачът работи от майчиния си език на чужд език.
  Обикновено преводачите превеждат от чужд език на родния си. Някои преводачи владеят достатъчно добре и втори език и могат да работят на него от родния си. Това се нарича устен превод ретур или това е френската дума за „обратно“, която има универсална употреба. Сравнително малък брой преводачи знаят втория си език на такова ниво, че са способни да превеждат на този език. Тези преводачи могат да работят в две кабини. Устният превод ретур е подходящ за осъществяване на обратен превод (рилей) от рядко срещани езици към по-широко разпространени езици.
 • Рилей: Когато делегатът говори език, който е непокрит от преводача в кабината на активните езици, може да бъде “прехвърлен” (посредством аудио връзка) към друга кабина, която покрива съответния език и “замества” функцията на кабината на активните езици. Преводачът работи посредством друг език без да се стига до нарушаване на качеството.
 • Шевал: Преводачът работи последователно на две кабини по време на една среща.
  При превод шевал преводачът работи на две кабини по време на срещата. Обикновено преводачите работят в екип по двама за всеки език, но когато симултанният превод се осъществява само на два езика, може да наемете шевал-преводач. Той е способен да превежда и на двата езика и се мести между двете кабини според необходимостта. За този тип превод се изисква специална подготовка, не се препоръчва за продължителни мероприятия.