ОБЩИ УСЛОВИЯ за извършване на писмени преводачески услуги от „Преводаческа къща СКРИВАНЕК”ООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ

 1. Тези Общи условия регламентират отношенията на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД, наричана по-нататък Скриванек, с български и чуждестранни физически и юридически лица и еднолични търговци, наричани клиенти, по повод сключени договори за извършване на писмени езикови услуги, свързани с тях.
 2. Скриванек се задължава да извърши една или повече от следните писмени езикови услуги:

а) писмен превод – предаване съдържанието на предоставен от клиента писмен текст от даден език на избран от клиента целеви език;

б) независима редакция на писмен превод, извършен от Скриванек или от трето лице – обработка на превода от специалист в съответната област, който владее както изходния, така и целевия език, с оглед осигуряване на пълно съответствие на използваните термини и цялостното съдържание на превода с оригиналния материал;

в) допълнителна коректура на писмен превод, извършен от Скриванек или от трето лице – стилистична и лингвистична обработка на превода от специалист с лингвистично образование на целевия език, с оглед подобряване на цялостното звучене на превода;

г) DTP (предпечат) – специално графично оформление и обработка на документи, схеми, таблици, картинки. Използва се при документи, подготвяни за печат, и за интернет и софтуерни приложения;

д) терминологичен речник – създаване и поддържане на база данни от термини за определен проект или проекти, която съдържа свързани в преводни двойки думи, фрази и понятия на изходния и целевия език.

 1. В отношенията си с клиентите Скриванек се ръководи от следните принципи:

а) извършване на предлаганите услуги на високо професионално ниво и съобразно договорените с клиента условия;

б) запазване на конфиденциалността на цялата информация, предоставена от клиента във връзка с извършване на услугите и

в) съблюдаване и защитаване в максимална степен интересите на клиента при извършване на възложената поръчка.

 1. Скриванек осъществява дейността си според въведените в дружеството система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005, система за управление на писмените преводи EN 17100:2015, система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Използваните в тези Общи условия термини и понятия имат следното съдържание:

а) клиент – виж чл. 1;

б) заявка – виж чл. 9;

в) поръчка – всички документи, подлежащи на обработка според договорените в заявката услуги за писмен превод, оригиналите, готовият продукт и заявката;

г) дума – смислова цялост, отделена с интервал в текста;

д) офиси на Скриванек – офис, находящ се в град София, бул.” Васил Левски” № 90 и офис, находящ се в град Пловдив, ул. ”Младежка” № 11;

е) езикова комбинация – два езика, между които се извършва преводът, където с изходен език е означен езикът, от който се извършва превода, а с целеви език се обозначава езикът, на който се извършва превода;

ж) стандартна страница – текст, който съдържа 1 800 (хиляда и осемстотин) удара на страница (знаци и интервали) – по 60 (шестдесет) удара на ред и 30 (тридесет) реда на страница;

з) стандартна поръчка – до 1200 (хиляда и двеста) думи за един работен ден;

и) предварителен обем на поръчката – предполагаемото количество единици (страници, думи, графики и др.), които са посочени в заявката за превод и/или други услуги;

й) окончателен обем на поръчката – окончателното количество единици (страници, думи, графики и др.), които се съдържат в документа, възложен за превод и/или други услуги, т.е. в оригинала, а при невъзможност да бъде изчислено на изходния език – в готовия продукт на целевия език;

к) лице за контакти – лице, което представлява клиента по силата на законова разпоредба, изрично пълномощно или е посочено в заявката при сключването на договора като лице, което има право да представлява клиента и да извършва от негово име правновалидни действия по конкретната поръчка;

л) консултант на клиента – лице, изрично посочено от клиента в заявката, което при наличието на специализирана терминология, особени изрази или съкращения в предоставения за превод материал, оказва съдействие на СКРИВАНЕК за изясняване на точното им значение;

м) работно време на Скриванек – публикуваното на уебстраницата работно време на офисите в дни, които според българското законодателство са работни дни;

н) специална цел на превода – посочено от клиента предназначение на превода, което се отклонява съществено от предназначението, произтичащо от естеството на самия преводен документ, като например използване на документа в реклама, използване на документа за самостоятелно отпечатване или като част от друго издание, използване на документа за представяне пред официални институции, извършване на обратен превод с цел проверка на съдържанието на първоначалния превод и други подобни.

ІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА

 1. Скриванек сключва с клиента писмен договор за извършване на писмен превод или други услуги.
 2. При сключването на договора клиентът се легитимира:

а) за физическите лица – с валиден документ за самоличност, съобразно неговото гражданство и

б) за юридическите лица – с документи, които съобразно правото на държавата, в която е регистрирано или се намира адреса на управление на юридическото лице, установяват неговата правосубектност и лицето, което го представлява.

 1. Скриванек може при необходимост да изисква и други документи от клиента.
 2. Договорът се сключва чрез попълването на заявка (формуляр) по образец, утвърден от Скриванек, който съдържа идентификационни данни на страните, адрес за кореспонденция, вид, предварителен обем и ориентировъчна цена на поръчката, тематика на текста и специална цел на превода, езиковата комбинация, вид на носителя на готовия продукт и начин на получаването му, и начин на плащане.
 3. При непосочване в заявката на лице за контакт за такова се счита лицето, подписало договора.
 4. В случай че в заявката не е упоменат адрес за кореспонденция, за такъв се счита адресът на управление, а за физическите лица – настоящият адрес.
 5. В случай че клиентът не е посочил в заявката специална цел на превода се счита, че преводът ще се използва съобразно обичайното предназначение, което произтича от естеството на самия преводен документ.
 6. При наличието на специализирана терминология, особени изрази или съкращения със специфично значение в предоставения за превод материал, клиентът е длъжен да посочи консултант.
 7. Договорът се счита за сключен в момента, в който попълнената заявка бъде подписана от клиента и Скриванек.
 8. Писмената форма по предходната точка се смята за спазена, ако страните са разменили по факс или сканирани по e-mail попълнени и подписани формуляри.
 9. Скриванек може да откаже сключването на договор за извършване на преводачески услуги, когато:

а) клиентът отказва да представи изисквани от Скриванек документи или сведения;

б) клиентът не е изпълнил точно задълженията си по друг договор за извършване на устни или писмени преводачески услуги, сключен със Скриванек;

в) материалите, предоставени от клиента, са напълно или частично негодни за превод от техническа страна и тази негодност не бъде отстранена и 

г) съдържанието на материалите, предоставени от клиента, е в нарушение на закона или е в разрез с общоприетите в страната норми за поведение или накърнява добрите нрави.

ІV. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Стойността на всички услуги се определя съобразно действащата към датата на подписването на договора ценова листа на Скриванек за стандартен, бърз и експресен срок на изпълнение.
 2. При супер експресната поръчка стойността на услугата се определя по договаряне, съобразно реалните възможности за изпълнение.
 3. Всички стойности на цени в ценовата листа и в тези Общи условия са без включен в тях данък върху добавената стойност.
 4. При определяне на стойността на услугите се взимат предвид конкретната езикова комбинация, вида и обема на поръчката.
 5. Обемът на поръчката се определя от количеството думи, които се съдържат в текста на изходния език, изчислени с наличните в Скриванек софтуерни продукти. Когато с наличния софтуер не може да бъде изчислено количеството съгласно предходното изречение, то това се извършва в готовия продукт на целевия език. Такова изчисляване на обема на поръчката може да бъде извършено и при изрично заявено желание от страна на клиента.
 6. При попълване на заявката Скриванек определя:

а) окончателна цена на поръчката, когато това е технически възможно при предоставения за превод текст;

б) ориентировъчна (предварителна) цена, когато текстът за превод е предоставен в нередактируем вид (на хартия или снимка) или подрежи на заверка и легализация.

 1. Окончателната цена на услугите в случаите по чл. 22, т. б) се изчислява съобразно окончателния обем на поръчката.
 2. Минималният обем на поръчката е 250 (двеста и петдесет) думи или една стандартна страница.
 3. Когато обемът на поръчката е повече от 250 (двеста и петдесет) думи или от една стандартна страница, думите се таксуват спрямо точния им брой, а страниците след първата се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.
 4. При определяне на окончателната цена на поръчката се приспадат предвидените в заявката отстъпки и бонуси.
 5. Плащането на посочената в заявката ориентировъчна стойност на възложените писмени преводачески услуги се извършва авансово при сключването на договора.
 6. При поръчка на стойност над 500 (петстотин) лева клиентът може да извърши плащане на две вноски:

а) първа вноска в размер на не по-малко от 50 % (петдесет процента) от стойността на преводаческата услуга – авансово при подписването на договора и

б) втора вноска в размер на остатъка – при предаването на преведения материал.

 1. При плащане по банков път за ден на плащане се счита денят, в който е заверена със съответна сума сметката на Скриванек.
 2. Окончателната стойност на извършените услуги се определя при предаване на готовия продукт, съобразно действително извършената от Скриванек работа.
 3. Клиентът заплаща уравнителната вноска по договора в деня на получаване на поръчката.
 4. Когато клиентът дължи неустойки и/или лихви, те се заплащат заедно с уравнителната вноска.
 5. В случаите, когато поръчката е платена изцяло авансово, неустойките и/или лихвите се прихващат от нея, а остатъкът от цената се плаща като уравнителна вноска.
 6. Скриванек приспада от платената авансово цена или от уравнителната вноска стойността на дължимите към клиента неустойки и/или лихви.
 7. Ако авансово платената сума надвишава окончателната стойност на извършените услуги, разликата се връща от Скриванек при предаване на готовия продукт по начина, по който е платена цената от клиента.
 8. В случаите на приемане от Скриванек на заключението на експерта, с което се уважават рекламациите на клиента, тя възстановява внесения депозит за експертизата при предаване на коригирания готов продукт по начина, по който е платен от клиента.
 9. Когато при уважаване на рекламация по реда на раздел VІІ. „Рекламации. Рекламационно производство“ се стигне до намаляване на стойността на възнаграждението за извършения превод Скриванек е длъжна да върне на клиента надвнесената сума в седемдневен срок по начина, по който е платена цената.
 10. За получените плащания Скриванек издава официални отчетни документи съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък добавена стойност.
 11. Срокът за плащане на услугите е указан в издадените фактури.
 12. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
 13. Конкретната продължителност на срока се определя от вида и обема на поръчката.
 14. Срокът за изпълнение на поръчката се изчислява в дни или часове на основата на стандартна поръчка (до 1200 думи).
 15. Сроковете за изпълнение на отделните видове поръчки за извършване на писмен преводи са за:

а) обикновена поръчка – 3 (три) дни;

б) бърза поръчка – 2 (два) дни и

в) експресна поръчка – 24 (двадесет и четири) часа.

 1. В случай че възложената поръчка за извършване на писмен превод е извън рамките на стандартната поръчка, сроковете се изчисляват както следва:

а) обикновена поръчка: до 1200 (хиляда и двеста) думи за един работен ден;

б) бърза поръчка – до 1600 (хиляда и шестстотин) думи за1 (един) работен ден и

в) експресна поръчка – до 2000 (две хиляди) думи за 1 работен ден.

 1. Скриванек извършва супер експресна поръчка при постигането на договореност с клиента за всеки отделен случай за съкращаването на сроковете по предходните точки съобразно конкретния обем на поръчката.
 2. Сроковете за изпълнение на отделните видове поръчки за извършване на писмените езикови услуги се определят при постигането на договореност с клиента за всеки отделен случай според вида и сложността на услугата.

46. В случай че клиентът е възложил едновременно извършването на няколко услуги срокът за изпълнение на услугите тече поотделно или според договореността с клиента за всяка конкретна поръчка.

47. За сроковете в дни се взимат предвид само работните дни.

48. При изчисляване на сроковете в дни не се включват деня на възлагане и деня на предаване на поръчката.

 1. Когато срокът се изчислява в часове и изтича извън работното време на Скриванек, предаването на готовия продукт се извършва в началото на следващия работен ден.
 2. Срокът за извършване на писмени преводачески услуги започва да тече от деня, следващ деня на плащането.
VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ
 1. Скриванек е длъжна да извърши писмените преводачески услуги съобразно договорените между страните условия с грижата на добър търговец.
 2. Скриванек извършва възложената поръчка със собствени служители и/или чрез подизпълнители.
 3. При пълно или частично възлагане изпълнението на услугата на подизпълнители Скриванек отговаря за действията им като за свои.
 4. Скриванек не носи отговорност за евентуалните последици, свързани с нарушаване на авторското право по отношение на преводния материал.
 5. Когато в хода на извършване на писмения превод бъде констатирано, че предоставените материали са напълно или частично негодни за превод от техническа страна, Скриванек е длъжна да уведоми незабавно клиента за това и да поиска отстраняването им.
 6. Ако негодната част е незначителна и игнорирането й няма да се отрази съществено върху качеството на крайния продукт и сроковете за изпълнение на поръчката, Скриванек продължава изпълнението на възложената задача.
 7. Когато до крайния срок за приключване на поръчката клиентът не отстрани техническите недостатъци в текста на изходния език, Скриванек предава изработеното без нея и има право да се откаже от извършването на допълнителни услуги. В този случай клиентът дължи плащане на цялата стойност на поръчаното.
 8. В случаите по предходната точка клиентът губи правото си да прави възражения за неточно изпълнение по отношение на игнорираната част, както и възражения срещу качеството на готовия продукт .
 9. Когато не са налице условията по т.61 за продължаване изпълнението на възложената работа, срокът на поръчката се удължава с времето, през което клиентът е бездействал.
 10. Ако бездействието на клиента по предходната точка продължи повече от 3 (три) работни дни, Скриванек има право да се откаже от договора.
 11. В случай, че в хода на извършване на превода бъде констатирано, че съдържанието на предоставените материали е в разрез със закона, общоприетите в страна норми за поведение или накърнява добрите нрави, Скриванек може да се откаже от договора.
 12. Когато в хода на извършване на превода се установи, че предоставените материали или отделни техни части са граматически, стилистично или смислово объркани, Скриванек е длъжна да уведоми своевременно клиента за тези обстоятелства и да го предупреди, че това ще се отрази неблагоприятно на качеството на готовия продукт.
 13. В хипотезата на предходната точка в срок от 3 (три) работни дни, клиентът може да заяви писмено изричното си желание изпълнението на възложената задача да продължи. В този случай, той губи правото си на възражение за качествено изпълнение. Ако не е направил изрично волеизявление, Скриванек може да се откаже от договора.
 14. По време на изпълнение на възложената поръчка клиентът няма право по собствена инициатива да се свързва с преводачите без изричното съгласие на Скриванек.
 15. В случай на контакт между клиента и преводача при условията на предходната точка, клиентът е длъжен да информира Скриванек за всяка нова договореност с преводача.
 16. Когато текстът съдържа специализирана терминология, особени изрази, съкращения и други подобни, по писмено искане на Скриванек клиентът е длъжен да предостави помощни материали на изходния и/или целевия език и/или да осигури собствен консултант по превода. Скриванек не отговаря за недостатъци на готовия продукт, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на това задължение на клиента.
 17. Скриванек се задължава да третира като конфиденциална информация всички предоставени материали и получени сведения във връзка с изпълнение на поръчката.
 18. Готовият продукт се изготвя в същия или най-близък формат до този на текста на изходния език и преди предаването му се проверява за пълнота и отстраняване на технически пропуски.
 19. Готовият продукт се изготвя по указаните в заявката вид на носителя и брой на копията.
 20. Поръчката се предава след цялостното й завършване в окончателен вид.
 21. Когато поръчката се състои от няколко самостоятелни документа или един документ, който може да бъде разделен на относително обособени части без това разделяне да се отразява съществено върху качеството на извършваните услуги Скриванек може да изпълнява задължението си на части.
 22. При подписването на договора страните могат да договорят междинни срокове за изпълнение на части. Неспазването на междинните срокове не се счита за забавено изпълнение от страна на Скриванек.
 23. Предаването на готовия продукт се извършва по начина, посочен в договора. В случай, че не е уговорено изрично друго се счита, че страните са се договорили предаването да се извърши по реда на т.74, буква а).
 24. Страните могат да договорят предаването на готовият продукт да бъде извършено по един от следните начини:

а) лично (на ръка);

б) по факс;

в) по електронна поща и

г) по пощата или по куриер.

 1. Предаването на готовия продукт лично (на ръка) се извършва в офиса на Скриванек на лицето за контакти. Клиентът се подписва за получаването върху заявката.
 2. Предаването на готовия продукт по факс или по електронна поща се извършва на номера на факса, респективно на електронния адрес, посочен в договора.
 3. Готовият продукт се счита предаден в момента, в който Скриванек го е изпратила на посочения в договора факс номер или електронен адрес, а получаването се удостоверява със съответното факс и/или електронно съобщение.
 4. Предаването на готовия продукт по пощата или по куриер се извършва на адреса, посочен в договора.
 5. При предаване на готовия продукт по пощата или по куриер за момент на предаването се счита денят, в който Скриванек е предала пратката на пощенската или куриерската служба, с нареждане тази пратка да бъде доставена на посочения в договора адрес.
 6. В случай че Скриванек е изпълнила точно задълженията си по предаването на готовия продукт, но същият не е получен от клиента, последният има право да поиска повторно предаване.
 7. Искането по предходната точка се прави писмено и трябва да съдържа начина за повторно предаване, включително съответните правнорелевантни параметри (оторизирано лице, факс номер, електронен адрес, адрес за изпълнение).
 8. Разходите за повторното предаване са за сметка на клиента и се авансират от него.
 9. Повторното предаване на готовия продукт не може да бъде третирано като признание на Скриванек за неточно изпълнение.
 10. При получаването на готовия продукт клиентът е длъжен да го прегледа за недостатъци и да го приеме.
 11. Ако не е направена рекламация в сроковете и по реда на глава VІІ РЕКЛАМАЦИИ. РЕКЛАМАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО се счита, че работата е окончателно приета без забележки.
VІІ. РЕКЛАМАЦИЯ. РЕКЛАМАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО
 1. Клиентът има право на писмено възражение (рекламация) за констатираните от него недостатъци при преглеждането на готовия продукт.
 2. Недостатъци на готовия продукт по смисъла на предходната точка са:

а) технически пропуски – комплектност, брой копия, четивност и други;

б) граматически грешки – правописни и пунктуационни пропуски;

в) стилистични грешки – пропуски в стила на превода, които водят до несъответствие със стила на оригинала и

г) смислови грешки – допуснати несъответствия в смисъла на превода и оригинала.

 1. Рекламация на готовия продукт може да бъде направена в срок до 7 (седем) работни дни от датата на получаването му.
 2. Рекламацията се прави в писмена форма до проектовия координатор, указан в договора.
 3. При упражняването на правото на рекламация клиентът е длъжен да посочи вида и обема на претендираните от него недостатъци на готовия продукт.
 4. Скриванек е длъжна да уведоми клиента писмено за становището си по направената от него рекламация. В случай че приема направената рекламация в това уведомление трябва да бъде посочен и срокът, в който съответните недостатъци ще бъдат отстранени и готовият продукт ще бъде предаден на клиента.
 5. Ако Скриванек приеме за основателна рекламацията за технически пропуски при изготвянето на готовия продукт тя ги отстранява в срок до 3 (три) работни дни.
 6. Когато Скриванек приеме, че готовият продукт не е изготвен със съответното граматично, стилистично или смислово качество, тя извършва корекциите за своя сметка.
 7. Конкретната продължителност на срока за извършване на корекциите се определя при отчитане на вида и обема на недостатъците на основата на вида на поръчката, но не може да надвишава първоначалния срок за изпълнение на поръчката.
 8. Коригираният готов продукт се предава по правилата за първоначално предаване.
 9. В срок от 3 (три) дни след получаване на отказа на Скриванек за уважаване на рекламацията, клиентът може да заяви писмено, че желае да отнесе въпроса за установяване на претендираните от него недостатъци пред експерт.
 10. Експертът се определя от клиента, който има право да го избере измежду преподавателите по съответния език в Софийския университет ”Свети Климент Охридски”, а при липса на такъв специалист – измежду лица с необходимата квалификация от друго ведомство.
 11. В случай, че клиентът е изразил желание за провеждането на експертиза, но не е определил лицето, което да я извърши, това лице се определя от Скриванек.
 12. Възнаграждението на експерта е в размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на превода, но не по-малко от 400.00 (четиристотин) лева и се внася авансово като депозит в касата или по банковата сметка на Скриванек.
 13. Ако клиентът не направи депозита по предходната точка в срок от 3 (три) работни дни след като е заявил, че желае извършването на експертиза, рекламационното производство се прекратява.
 14. След получаване на писменото искане за извършване на експертиза и документа за внесен депозит за възнаграждение на експерта, Скриванек се задължава незабавно да предаде всички материали на определения експерт.
 15. Срокът за извършване на експертизата се определя в зависимост от обема и сложността на готовия продукт.
 16. В заключението си експертът се произнася по основателността на направените възражения като посочва вида и обема на установените от него граматически, смислови и/или стилистични недостатъци, и определя приблизителната степен, в която те се отразяват на качеството на готовия продукт.
 17. След представяне на заключението на експерта Скриванек го изпраща незабавно на клиента.
 18. Всяка от страните може да откаже да приеме заключението на експертизата.
 19. Скриванек е длъжна да уведоми клиента писмено за становището си по заключението на експертизата по реда на т.103.
 20. В случай че Скриванек не оспорва заключението на експертизата, тя е длъжна да отстрани за своя сметка всички посочените от експертизата недостатъци или да намали стойността на дължимото й възнаграждение. Размерът на редуциране на дължимото възнаграждение се определя съобразно заключението на експерта за приблизителната степен, в която констатираните недостатъци се отразяват на качеството на готовия продукт, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на поръчката.
 21. В този случай, Скриванек възстановява на клиента изцяло и стойността на внесения депозит за експертизата.
 22. Когато Скриванек заяви, че не приема заключението на експертизата или клиентът не е съгласен с него, спорът между страните се решава от арбитраж по реда на раздел ХІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ.
 23. Коригираният готов продукт се предава по правилата за първоначално предаване.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. При забава на плащанията неизправната страна дължи лихва в размер на законовата.
 2. В случай на забава на изпълнението по виновен начин Скриванек дължи на клиента неустойка за всеки ден забава в размер на ОЛП на БНБ за съответния период. Неустойката се отбива от общата сума на съответната поръчка в момента на издаване на фактурата.
 3. В случаите на отказ от изпълнение на договора по реда на т.60, т.61 или т.63, Скриванек има право на възнаграждение според извършеното и неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на поръчката, които се приспадат от платените авансово суми.
 4. Когато клиентът без съгласието на Скриванек установи контакт с преводачите и по този начин затруднява изпълнението на поръчката, той дължи неустойка в размер на 3 000.00 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение.
 5. Ако в резултат на нерегламентирани контакти между преводача и клиента се стигне до разваляне или прекратяване на договора и последващо възлагане от клиента или друго лице на същата задача на този преводач, клиентът дължи неустойка в размер на двойната стойност на поръчката, но не по-малко от 3 000 (три хиляди) лева.
 6. В хипотезите на едностранно прекратяване на договора от клиента, той дължи на Скриванек освен стойността на извършената до момента на прекратяването работа и неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на поръчката.
 7. Обезщетение за вреди над размера на неустойките по предходните точки се претендира по общите правила.

ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът за извършване на писмени преводачески услуги може да бъде изменян само при изрично писмено съгласие между страните.
 2. В случай че клиентът не извърши уговорените в заявката аванс или цялостно плащане, Скриванек отправя писмено предизвестие, че ако дължимите суми не бъдат изплатени в подходящ допълнителен срок, ще счита договора за развален.
 3. В случаите на забавено изпълнение по отношение на предаването на готовия клиентът има право да отправи писмено предупреждение до Скриванек, че ако след изтичането на подходящ допълнителен срок за изпълнение не получи готовия продукт, ще счита договора за развален.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С подписването на договора за извършване на писмени езикови услуги клиентът дава съгласието си Скриванек да обработва получените от него лични данни доколкото тази обработка е свързана изпълнението на договора.
ХІ. ДЕЙСТВИЕ И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. Настоящите Общи условия са приети със Заповед на управителя на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД № ОР-024/01.06.2006 г., изменени са със Заповед на управителя на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД № OP-029/25.06.2007 г. и със Заповед на управителя на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД № OP-082/31.01.2018 г.
 2. Те се поставят на видно място в офисите на Скриванек и се публикуват в интернет страницата й.
 3. Тези Общи условия са неразделна част от договора за извършване на писмени преводачески услуги между Скриванек и клиента. При подписването на договора клиентът изрично заявява, че е запознат с тях и е съгласен те да бъдат прилагани по отношение на него.
 4. В случай на несъответствие между уговорки, вписани в договора между Скриванек и клиента и уговорки, включени в тези Общи условия, има сила договореното между страните.
 5. Тези Общи условия или отделни техни клаузи могат да бъдат изменяни едностранно от Скриванек.
 6. В отношенията между Скриванек и клиента е приложима онази редакция на Общите условия, която е била в сила към датата на подписване на договора между страните.
 7. Измененията в Общите условия имат действие и по отношение на заварените договори от датата, на която Скриванек е уведомила клиента за тях и той е потвърдил писмено, че ги приема.
ХІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ
 1. За неуредени в договора и настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
 2. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с действителността, недействителността, изпълнението, неизпълнението, тълкуването и други въпроси, свързани с договора и с тези Общи условия, се решават по доброволен начин, а когато не се постигне взаимно приемливо решение, се отнасят за разрешаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация със седалище в Република България, в град София, с прилагане на българското материално и процесуално право.