Устни преводи

Устният превод e предаване на съобщение от един език на друг,

естествено и плавно. Говори се от първо лице като се наподобява

дикцията, тона и убежденията на говорещия.

Консекутивен

Или последователен превод. След като говорещият е приключил

Преводачът следи изказването и го интерпретира на друг език, на относително равни интервали от време, след като е изслушал смислово завършена част от изказването на говорещия. В модерния свят консекутивният превод до голяма степен е изместен от симултанния, но остава подходящ за някои случаи като срещи по високотехнологични теми, работни обяди, малки групи, теренни посещения и др. Професионално подготвените преводачи могат да интерпретират прецизно речеви откъси от 10 минути.