Етичен кодекс на AllC

Международна асоциация на устните преводачи

 

I – ЦЕЛ И ДЕЙСТВИЕ

Член 1

 1. Този кодекс за професионална етика (наричан “кодекс”) полага стандартите на почтеност, професионализъм, и поверителност, които всички членове на Асоциацията трябва да спазват при работата си като преводачи на конференции.
 2. Кандидатите също ще се придържат към добавките на този кодекс.
 3. Съветът, действайки съгласно Правилника за Дисциплинарни Процедури, ще налага наказания за всяко нарушаване на правилата на професията, наложени от този Кодекс.

II – КОДЕКС НА ЧЕСТТА

Член 2

 1. Преводачът е задължен да пази най-строга тайна относно хора и да не разкрива никаква информация, получена при изпълнение на служебните си задължения по време на закрити за публика събития.
 2. Преводачът трябва да се въздържа от извличането на лични облаги от поверителна информация, която биха могли да получат докато изпълняват задълженията си като преводачи на конференции.

Член 3

 1. Преводачът не трябва да приема никаква поръчка, за която не е квалифициран. Приемането на поръчка налага моралното задължение на преводача да вложи всичките си усилия и професионализъм в изпълнението и.
 2. Всеки преводач, наемащ други преводачи, трябва да им предаде тези задължения.
 3. Преводачът не трябва да приема повече от една поръчка наведнъж.

Член 4

 1. Преводачът не трябва да приема поръчка, която накърнява професионалното му достойнство.
 2. Преводачът трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да опетнят професията.

Член 5

 • За всяка професионална цел преводачът може да оповестява, че е конферентен преводач и е член на Асоциацията, или като отделен индивид, или като част от група.

Член 6

 1. Задължение на членовете е да третират колегите си с уважение и колегиалност.
 2. Членовете трябвада се въздържат от думи или действия на предубеждение срещу интересите на останалите членове. Всяка жалба срешу поведението на друг член или несъгласие с решение на Асоциацията трабва да бъдат разрешени в Асоциацията.
 3. Всеки проблем между членове или кандидати на Асоциацията, трябава да бъде отнесен до Съвета за решение.

 

III – УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

Член 7

С цел да се осигури най-високото качество на превода, членовете на Асоциацията:

 1. Трябва винаги да осигурават и получават високо качество на звук, видимост и условия за работа, съгласно техническите стандарти, одобрени и наложени от Асоциацията.
 2. Не трябва, ако осъществява симултантен превод или превод в кабина, да работи сам, без възможност да бъде сменен от колега при необходимост.
 3. Не трябва да се съгласява да прави симултантен превод без кабина или да превежда шепнешком, освен при извънредни обстоятелства и когато качеството не е нарушено.
 4. Трябва да изисква директен визуален достъп до източника и да не приема ТВ монитори, освен когато не става дума за видео-конферентни връзки.
 5. Трябва да изисква предварително копия от всички документи и доклади, прочетени публично по време на събитието.
 6. Трябва да изисква предварителна информация, когато е необходимо.
 7. Не трабва да изпълнява никакви други задължения освен тези на преводач, когато е нает като такъв.

Член 8

 • Членовете на Асоциацията не трябва да приемат и предлагат на други преводачи условия на работа, различни от тези, изложени от Асоциацията.

IV – ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПРАВКИ

Член 9

 • Този кодекс може да бъде поправен с мнозинство от 2/3 от членовете на Асоциацията.