Професионални стандартни на AllC

Международна асоциация на устните преводачи

Член 1

СЛУЖЕБЕН АДРЕС

 1. Членовете на Асоциацията трябва да обявят един адрес за служебна кореспонденция. Той ще бъде публикуван в списъка на асоциацията и ще бъде използван за формирането на региони.
 2. Членовете, които работят като преводачи във фирма или организация, трябва да го посочат. Адресът за служебна кореспонденция, ще бъде този на местоработата им.
 3. Като се има в предвид регионалната структура и с цел да се осигури упражняването на правото на глас на регионалните срещи, промяна на адрес няма да бъде позволявана в рамките на период по-малък от 6 месеца. Всяка такава промяна трябва да бъде съобщена на секретариата поне 3 месеца предварително, за да може списъкът да бъде актуализиран своевременно. Секретариатът ще информира членовете на съвета и регионалните секретариати.

Член 2

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМАНЕ

 1. За да се избегнат недоразумения и трудности, членовете на Асоциацията не трябва да приемат никакви договори за работа, преди всички подробности да бъдат уточнени.
 2. Асоциацията осигурява стандартни формуляри за договори.
 3. Всеки договор за наемане предполага, че преводът е необходим само за конференцията и няма да бъде записван, без предварителното съгласие на преводачите.

Член 3

ОТМЯНА НА ДОГОВОРА

 1. Отмяна от страна на преводача
  Членове на Асоциацията не трябва да отменят договор освен ако:
 2. не предупредят предварително
 3. не дадат основателни причини и
 4. не предложат друг преводач
 5. Отмяна от страна на организатора
  Договорите трябва да включват клауза, покриваща вероятна отмяна от страна на организатора.

Член 4

ЗАПЛАЩАНЕ

 • С изключение на случаите когато има подписано споразумение, членовете могат да определят собственото си възнаграждение.

Член 5

НЕПЛАТЕНА РАБОТА

 • Когато членовете на Асоциацията работят безплатно за конференция с благотворителен или хуманитарен характер, те трябва да уважават условията в Етичния Кодекс и Професионалните стандарти.

Член 6

ЕКИПИ ОТ ПРЕВОДАЧИ

 • Като се има в предвид физическата и умствената умора при продължителна концентрация, трябва да се наложат някои ограничения при оформянето на екипи от преводачи, за да се гарантира оптималното качество на работа.
 • Минималният брой преводачи, необходим за създаванито на екип и в пряка зависимост от начина на превод, броят на използваните езици, езиковите квалификации на преводачите, темата и продължителността на конференцията.
 1. Консекутивен превод
Брой на използваните езици Минимален брой преводачи
От 2 езика на 2 езика 2
От 3 езика на 3 езика 3
 • При изключителни обстоятелства и при положение, че натовареността и здравето на преводачите е взето под внимание, би било възможно да се наемат 1 преводач вместо 2 и 2 вместо 3.
 1. Превод шепнешком
 • За конференции, при които има превод от 1 или 2 езика на 1 и където няма повече от 2, независимо дали има превод в другата посока, трябва да има поне 2 преводачи.
 1. Симултантен Превод
 • Екипите от преводачи трябва да бъдат така организирани, че да се избегне постоянното прехвърляне. Ако, обаче няма друга алтернатива, екипът трябва да се състои от поне двама преводачи. Ако прехвърлянето става от двупосочна кабина, трябва за има поне 3 преводачи в нея.
 • Като правило, във всеки екип трябва да има по двама преводача за език във всяка кабина. Това се прави с цел да се осигури адекватно качество и покритите на езиковите комбинации.
 • Броят на преводаческите кабини е равен на броя на целевите езици, с изключение на двуезичните конеференции, където една кабина е достатъчна.

ТАБЛИЦА ЗА БРОЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ПРИ СИМУЛТАНТЕН ПРЕВОД В КАБИНА

Брой на езиците на конференцията Брой кабини Брой преводачи (1)
Конференции на един език
На един език 1 2*
На два езика…. (2) 2 4
Конференции на два езика
На 1 от езиците 1 2*
На 2-та езика 1 или 2 3**
На 3 езика (2 +1) 3 5
На 4 езика (2+2)…. (2) 4 7
Конференции на 3 езика
На 1 от езиците 1 2
На 2 от езиците 2 3
На 3-те езика 3 5***
На 4 езика (3+1) 4 7
На 5 езика (3+2)…… (2) 5 9
Конференции на 4 езика
На 1 от езиците 1 2
На 2 от езиците 2 4
На 3 от езиците 3 6
На 4-те езика 4 8***
На 5 езика (4+1) 5 10
На 6 езика (5+1)…. (2) 6 12
Конференции на 5 езика
На 1 от езиците 1 2
На 2 от езиците 2 4
На 3 от езиците 3 6
На 4 езика 4 8
На 5-те езика 5 10
На 6 езика (5+1) 6 12
На 7 езика (5+2)…. (2) 7 14

Бележки към таблицата

(1) броят трябва да бъде увеличен ако:

Езиковите комбинации са такива, че броят на преводачите в кабините е такъв, че не може да ги покрие.

Работното време е твърде дълго

Конференцията е свързана с голям брой писмени изявления или е от научно или техническо естество и изисква задълбочена подготовка

(2) и така нататък: във всяка кабина, работеща без прекъсване, трябва да има поне 2 преводачи.

* Ако осъществява симултантен превод или превод в кабина, не трябва да работи сам, без възможност да бъде сменен от колега при необходимост.

** Един от които трябва да може да смени всеки от другите двама. При някои обстоятелства преводачите могат да бъдат и 2 (при кратки срещи или срещи от общ характер, при положение, че и двамата преводачи могат да ползват и двата езика.)

*** При определени обстоятелства и ако изискванията за качество и здравословни условия са спазени, броят може да бъде намален с 1 (при кратки срещи или срещи от общ характер)

 1. Видеоконференции

Асоциацията ще въведе специални правила за работата на преводача по време на видеоконференции.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

още

Член 7

РАБОТНИЯТ ДЕН НА ПРЕВОДАЧА

За да се спазят здравните изисквания и тези за качество, нормалната продължителност на работния ден на преводача не трябва да надхвърля 2 сесии от по 2 ½ и 3 часа.

Член 8

НЕРАБОТНИ ДНИ

Договорите трябва да съдържат клауза покриваща неработните дни, дни за възстановяване след продължително пътуване и дни за предварителна информация.

Член 9

ПЪТУВАНЕ

Договорите трябва да съдържат клауза покриваща пътуването.

Член 10

ДНИ ЗА ПОЧИВКА

Условията за пътуване трябва да бъдат такива, че да не застрашават здравето на преводача или качеството му/и на работа след пътуването.

След дълго пътуване или през много времеви зони, трябва да бъде обмислено предоставянето на ден за почивка.

Член 11

НАСТАНЯВАНЕ И ДНЕВНИ

Договорите трябва да съдържат клауза покриваща настаняването и дневните разходи.

Секретариатът ще поддържа списък на хотелите по света и на тези, които предлагат намаления на членовете на Асоциацията и ще го предоставят на преводачите.

Член 12

СПОРАЗУМЕНИЯ

Членовете са безусловно задължени да си придържат към условията, приложими към преводачите на свободна практика, работещи кам организации, които имат споразумение с Асоциацията и които си съдържат в условията за заплащане, условия за работа и социално осигуряване.

Член 13

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗВЪН СЕКТОРА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Определени условия са приложими към работата на преводачите за някои междуправителствени конференции, които ни са покрити от споразумението с Асоциацията.

Член 14

ЩАТНИ ПРЕВОДАЧИ

Асоциацията ще приеме препоръки относно условията за работа на щатните преводачи.

Член 15

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПРАВКИ

Тези професионални стандарти могат да бъдат променяни и поправяни с 2/3 от гласовете на присъстващите.