Устни преводи

Работата на устния преводач е да направи възможна комуникацията между хора от различни страни, с различна култура и образование, говорещи различни езици. Той превежда не изречени думи, а изказаните идеи.

Симултанен превод

или едновременен превод, докато делегатът говори

Работи се в звукоизолирана кабина в екип по двама преводачи, за всяка отделна езикова комбинация. Говорещият е в залата на събитието и говори в микрофон, преводачът получава звука в слушалките си и препредава съобщението в микрофон почти едновременно. Участниците в залата на събитието избират съответния канал, за да чуят превода на езика, който са избрали. Съществуват много възможни комбинации на езиците.

Консекутивен превод

или последователен превод, след като говорещият е приключил

Преводачът следи изказването и го интерпретира на друг език на относително равни интервали от време, след като е изслушал смислово завършена част от изказването на говорещия.   В модерния свят консекутивният превод до голяма степен е изместен от симултанния, но остава подходящ за някои случаи като срещи по високотехнологични теми, работни обеди, малки групи, теренни посещения и др. Професионално подготвените преводачи могат да интерпретират прецизно речеви откъси от 10 минути.

Превод от заклет преводач

Заклетият преводач има доказана професионална репутация, опит и е депозирал нотариално заверена декларация по смисъла на чл. 290 ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България. Услугите му се ползват предимно при съдебни заседания, нотариални сделки, сключване на граждански брак. Той гарантира верността на устния превод, както и превежда изказванията и устните заявления, направени пред държавните ведомства и институции. Конфиденциалността е основно условие.

Превод по телефона

Този тип устен превод се приближава до спецификата на консекутивния превод. Разликата се състои в това, че комуникацията се осъществява по телефона. Преводачът може да присъства на място или да се включи към разговора посредством конферентна връзка.

Превод зад граница

Осигуряваме преводач за бизнес среща в чужбина. По-удобно и по-изгодно е да поръчате преводач за града, където ще имате работна среща. Той ще бъде осигурен на място без заплащате на допълнителни пътни, дневни и евентуално визови разходи за съпровождащ преводач от България.

Превод с придружаване и екскурзоводски услуги

 Преводачът придружава клиента при пътувания и бизнес срещи. Услугата е много близка по съдържание до консекутивния превод. Разликата се състои в по-малката натовареност, не толкова специфичната терминология, по-неформалната среда.  Пестим от времето ви като вместо вас показваме на бизнес гостите ви историческите забележителности,  паметниците на културата в посочни от клиента дестинации. Без да се ограничаваме само до европейските езици, разполагаме със специалисти-филолози, владеещи различни езици, с добри познания относно историческото ни наследство, владеещи етичните норми и спецификите на различните нации.

Превод, дублиране и субтитриране на филми и аудио записи

  • Превод на филм или аудио запис, без значение от езика;
  • Устна синхронизация със записа на езика-цел с толкова думи, колкото се произнасят от участниците;
  • Дублиране на текстове на песни, адаптирани към ритъма, за пълно музикално съответствие.
  • Доближаване на превода максимално точно до артикулацията на думите в езика, от който се превежда, на движението на устните на всеки един от героите;
  • Дублиране на текста, съобразено с устната синхронизация на звуковия запис към филма или аудио записа, както за субтитри, така и за диалозите между героите.