Локализация

Локализацията е процес, при който се осъществява

не само превод на текстовете, а също така се тества

и правилното функциониране на локализираното

приложение  (т.е. дали в локализирания продукт

или услуга всичко работи по същия начин както

в оригиналния).

Приспособяване на продуктите към целевия пазар

Продуктът трябва да бъде приспособен към езика и културните обичаи на специфичния целеви регион или пазар (напр. трябва да може да работи с местния формат на дата и час, да отговаря на местните навици за работа при софтуери и други специфики в зависимост от продукта или услугата)

Езикознание и техника

Процесът на локализация изисква освен отлични езикови познания и друг вид умения и техники, които не са в пряка зависимост от езикознанието.