Телемаркетинг

Ние постигаме висока успеваемост на кампаниите благодарение

на персонално отношение и лична ангажираност към всеки установен контакт.

приложение  (т.е. дали в локализирания продукт

или услуга всичко работи по същия начин както

в оригиналния).

Нашите служители не са просто автоматизирани телефонисти, а мислещи хора, умеещи да се нагаждат според възникналата ситуация и да предлагат решения, а не просто продукти и услуги. Най-голямата ни сила е в знанията и уменията ни като екип и отделни личности, в пътя, който сме изминали заедно и организацията, която сме създали.

Ние сме в състояние за времето на кампанията да действаме като част от персонала на дадена фирма – да търсим информация от различни източници, да я регистрираме във вид, подходящ за клиента, да осъществяваме контакт по телефон с различна цел и да продължаваме контакта с други средства, за да достигнем до желания резултат.

  • Служителите, които работят в телемаркетинг центъра, са с висока езикова и комуникационна култура и значителен опит в бизнес контактите по телефон;
  • Всички колеги са с висше образование и с поне един отличен говорим език (английски, френски, немски). В екипа разполагаме със специалисти по маркетинг, бизнес администрация, социология, информационни технологии;
  • Специализацията на фирма СКРИВАНЕК в езиковите услуги ни позволява бързо да формираме екипи от специалисти в други области и с други езици;
  • В състояние бързо да инициираме телемаркетинг кампании и да реагираме на променящи се изисквания.