Терминологичен речник

База данни от термини

Терминологичната база данни е списък с термини и правилните им

преводни корелати. Създава се с цел да се запази терминологичното

единство на текста. Предлагаме на клиентите си изграждане на такъв

полезен терминологичен речник, който можем да актуализираме постоянно.

Създаването и поддържането на база данни от термини за определен проект или проекти, която съдържа свързани в преводни двойки думи, фрази и понятия на изходния и целевия език, е цялостен процес. Изваждането на терминологията от изходния текст е много различно като времетраене и зависи от вида на текста, формата, предназначението му. Приблизително за около 1 работен час могат да се обработят около 4 до 8 страници текст. Количеството ексцерпирани термини не е възможно да бъде предположено предварителн