Преводи от заклет преводач

Или заверени преводи

При преводи на официални документи и за легализация заверката на превода е задължителна. Документите се превеждат от заклет преводач и се разпечатват на официални фирмени бланки, с печат на фирмата и подпис на преводача, който с подписа си гарантира верността на превода. Заверените преводи са различни от легализираните преводи.