ДЕСЕТ МИТА ЗА ПРЕВОДА И ПРЕВОДАЧИТЕ

Blog1

Във времето, когато все повече хора владеят чужди езици, а някои от тях се налагат като масово разпространени и употребими, представата за специфичната работа на преводачите става все по-недостоверна. Тя се трансформира от дълбокото убеждение, че е необходима в много сфери от живота, до идеята, че щом вече съществува Гугъл преводач и други приложения, то всеки може да се справи с превода.

1.    Всеки, който знае чужд език, може да бъде преводач

За да бъде човек добър преводач, владеенето на един или няколко чужди езика е задължителна предпоставка, наред с отлични познания по майчиния език. Тези две условия обаче са само базата, върху която се наслагват множество други необходими умения. Умелото и правилно боравене със синтаксиса, лексиката и стила, както и лекотата на изразяване са част от компетентностите, които се изискват.

За да превежда текст, преводачът трябва да познава културната среда, в която съответният чужд език е основно средство за активно общуване. Творческият подход към превода на идеи, изразени на чужд език, е основен аспект от работата на преводача. Професионалното владеене на знания от конкретна сфера – юридически, медицински и др., е изключително важно условие за качеството на превода. Успехът се гарантира, когато в процеса на работа се проявява самокритичност, умение за добра организация на времето и справяне със стреса. Зад добрите постижения се крият години на обучение и трупане на опит в непрекъснат процес на усъвършенстване.

2.    Преводачът може да преведе всичко

Широко разпространена е представата, че преводачът може да преведе какъвто и да е текст. Реалността обаче показва, че той обикновено се специализира в една или няколко области. Ако познава задълбочено терминологията и ако следи непрекъснато новостите, само тогава той е в състояние да предостави висококачествен продукт. Изборът на област е резултат от лични предпочитания и интереси, и/или добри познания. Прочетете повече за специализациите, с които работим, тук.

3.    Всеки текст може да бъде преведен бързо

Вярно е, че простите или типови по съдържание текстове се превеждат по-бързо. Превод с високо качество и прецизност обаче изисква корекции. Преводачите и коректорите носят пълна отговорност и за постигане на качествен резултат и се нуждаят от достатъчно технологично време. Поради това незабавните преводи са изключение в практиката.

4.    Всеки текст има само един правилен превод

Преводът на всеки текст не е просто замяна на думи от един на друг език. Професионалистът преводач анализира отвъд думите смисъла на изреченията, абзаците и цялостната идея. За да се предаде най-точно същността на написаното, в процеса на превод цялата структура на текста може да се промени. В резултат е напълно възможно едно и също изречение да се преведе от двама различни преводачи по два различни начина и двата превода да са правилни.

5.    Писмените преводачи предоставят и устни преводи

Разбирането, че всеки преводач може да предоставя както писмен, така и устен превод не отговаря на действителността. Двата вида превод изискват различни умения, защото се борави с различен изходен материал – текст или говор (устно слово). Така се очертава една съществена разграничителна линия между професионалните преводачи.

6.    Компютърните преводи скоро ще заменят истинските преводачи

Във времето на Гугъл преводач все повече добива популярност мнението, че компютърните преводачи скоро ще заменят хората в тази роля. Полезността на машинната програма е неоспорима, когато целта е бързо да се предаде основната идея на текста. Този тип превод е приложим без редакция обаче само за най-разпространените езици, които се говорят в световен мащаб и преводът е по-качествен, когато текстът е типов. Уникалността на повечето относително завършени като смислово съдържание и идея писмени изложения изискват разсъждения и човешка мисъл. Разгледайте нашите услуги за машинен превод тук.

7.    Инструментите за машинен превод и инструментите за превод с помощта на компютър (CAT), базирани на технологията на паметта, са едно и също нещо

В ежедневната работа на специалистите по превод отдавна се използват приложения, базирани на технологията на преводната памет /САТ софтуер/. Чрез тях се създават бази данни, съдържащи предишни преводи. Те работят като речници, които предоставят възможност да се провери как отделна дума, фраза или израз вече са били преведени. Употребата на тези инструменти позволява да се откриват повтарящи се фрагменти, което води до ускоряване на процеса на превод и намаляване на разходите.

8.    Преводът може да бъде добър, евтин и бърз едновременно

Всъщност точно това не е мит, а въпрос на прецизен баланс. Трите основни фактора – скорост, качество, бюджет – са в основата на всеки проект за превод. Съчетаването и на трите в пълна степен е непостижимо, но е възможно постигането на баланс между два от тях. Много добър превод на сравнително ниска цена може да се постигне при условие, че не е създаден в експресен или много бърз режим на работа. Технологичният процес включва работата на много специалисти и за всеки етап е необходимо определено време.  Съкращаването на някои от сроковете може да доведе до снижаване на качеството и/или увеличение на цената. Добрият баланс между определящите фактори е в основата на удовлетворяващ резултат и за двете страни. Вижте повече за това как се определя цената на страница превод тук.

9.    В агенциите за преводи работят само студенти

Кои са работещите в агенциите за превод и какви квалификации трябва да притежават те, е въпрос, чийто отговор най-често се изчерпва с обобщеното „служители“. Разпространена е представата, че се наемат студенти филолози, които извършват преводите или ги възлагат на професионални преводачи, само когато текстовете са сложни или специфични. Сериозните агенции за превод, както и Преводаческа къща Скриванек не възлагат преводните си проекти на студенти. Образоващите се млади хора помагат в дейностите, но само на техническо ниво, обработвайки поръчките. Набирането на преводачи се извършва по строги критерии и специализирани стандарти, след успешно положени преводачески тестове. Те подписват с агенцията споразумение за конфиденциалност и носят отговорност за качеството на своя продукт. Професионалната преводаческа къща се стреми да установи дълготрайни отношения със своите клиенти и не допуска накърняване на техните интереси.

10.   Всички служители на агенцията за преводи са преводачи

Хората с добри езикови умения често кандидатстват за работа в преводачески агенции, за да използват и подобряват езиковите си умения ежедневно. Не всички служители в агенциите за преводи обаче са лингвисти или преводачи. В счетоводството, управлението на проекти, продажбите, маркетинга и други отдели работят специалисти в съответните области, а не преводачи. Тези служители имат своите квалификации в областите, за които отговарят, а добрата говорна и писмена култура е един от елементите на офисния стил на поведение.

Прочетете повече за разликата между представата за преводаческата индустрия и реалността за нея и се свържете с нас за безплатна консултация и оферта.