Политика по качество и околна среда

за 2017 – 2019

В рамките на писмения и устния превод, езиковото обучение, SW локализация и административните дейности, управлението на Преводаческа къща Скриванек ООД се задължава да:

Осигури качествени, комплексни и професионални езикови услуги на всички наши клиенти, да се вслуша в нашите клиенти, да определи и да отговори на техните изисквания и да се стреми да разбере техните очаквания, да полага непрекъснати усилия, за да изпълни техните нужди и да гарантира тяхното удовлетворение;

Внимателно да избере, да разгледа и оцени нашите доставчици на езикови услуги, за да гарантира първокласно обслужване и продукти за нашите клиенти, да повиши осведомеността им за опазване на околната среда на територията на нашата компания;

Внимателно да избере, да разгледа и оцени нашите доставчици на езикови услуги, за да гарантира първокласно обслужване и продукти за нашите клиенти, да повиши осведомеността им за опазване на околната среда на територията на нашата компания;

Ангажира всички наши служители в развитието на компанията и подобри техния екологичен профил, ефективно да използват своите знания и опит, да осъзнаят своя принос за компанията, да осигури работна среда, която ще ги мотивира към личностна реализация;

Да се стреми да създава условия, които мотивират всеки служител за подобряване на ефективността и качеството на нашите продукти, услуги, процеси и системи за управление;

Да се стреми да създаде качествени условия за работа за всички наши служители, с цел осигуряване на безопасно изпълнение на работата им;

Извършва всички наши дейности в съответствие със законодателните разпоредби и други изисквания за опазване на околната среда и безопасност на труда, непрекъснато да предотвратява замърсяването и да намали отрицателното въздействие върху околната среда;

Открито да общува с обществеността и държавната администрация по въпроса за околната среда.