Ние действаме ЕКО * We act ECO

НАСОКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И ПАРТНЬОРИ

Тъй като нашата фирма е внедрила системата за управление на околната среда съгласно

ISO 14001, моля да се запознаете със следните насоки и да ги спазвате.

Благодарим Ви, че спазвате следните точки с нас:

  1. Ние сортираме отпадъците. Сортирането има смисъл. Ние просто предаваме отпадъците на правоспособни лица или на определени места
  2. Ние използваме химически вещества в съответствие с инструкциите върху етикета и информационния лист за безопасност.
  3. Ние предаваме електрическо оборудване и батерии до места, където се унищожават по безопасен за околната среда начин.
  4. Когато се изпомпват горива, ние се опитваме да предотвратим разливи.
  5. Нашите превозни средства са обслужвани и поддържани в професионални сервизи.
  6. При закупуване на електроуреди и превозни средства се взима под внимание тяхното потребление и енергийни нужди.
  7. Ние не разхищаваме природни ресурси, т.е. пестим ел. енергия, вода и газ.
  8. Ние отпечатваме само това, което всъщност е необходимо, като по този начин съхраняваме нашите гори, намаляваме консумацията на енергия и количеството на отпадъците – хартия, тонер, електрическо оборудване.
  9. Ние не изсипваме масла, концентрирани химикали и други вредни вещества в отпадъчните води.
  10. В случай на инцидент или заплаха от вреди за околната среда, се стараем да реагираме възможно най-бързо, за да сведем до минимум степента и последиците.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нашия Мениджър по околна среда (MEMS).

Име: Евелина Йоцова

Телефон: +359 889 290498