ОБЩИ УСЛОВИЯ за извършване на устни преводачески услуги от „Преводаческа къща СКРИВАНЕК”ООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ

 1. Тези Общи условия регламентират отношенията на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД, наричана по-нататък Скриванек, с български и чуждестранни физически и юридически лица и еднолични търговци, наричани клиенти, по повод извършване на устни преводи.
 2. Скриванек се задължава да извърши една или повече от следните услуги:

а) консекутивен превод;

б)  симултанен превод.;

в) осигуряване на преводаческа техника;

г) конференция до ключ;

д) сваляне на текст от аудио и видео запис;

е) дублиране и др.

 1. В отношенията си с клиентите Скриванек се ръководи от следните принципи:

а)  извършване на предлаганите услуги на високо професионално ниво и съобразно договорените с клиента условия;

б)  запазване на конфиденциалността на цялата информация, предоставена от клиента във връзка с извършване на услугите и

в)  съблюдаване и защитаване в максимална степен интересите на клиента при извършване на възложената поръчка.

 1. Скриванек осъществява дейността си според въведената в дружеството система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005, система за управление на писмените преводи EN 17100:2015, система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Използваните в тези Общи условия термини и понятия имат следното съдържание:

а) клиент – виж чл. 1;

б) заявка – виж чл. 9;

в) поръчка – всички документи, договор, заявка, референтни материали, оценки на преводача и други, свързани с мероприятието на клиента по конкретния договор;

г) консекутивен превод – устен превод, при който преводачът извършва превод между два езика, на относително равни интервали от време, след като е изслушал смислово завършена част от изказването на едно или повече лица, които говорят езиците включени в конкретната езикова комбинация;

д) симултанен превод – устен превод, при който преводачът извършва превод между два езика, едновременно с изказването на едно или повече лица, които говорят езиците включени в конкретната езикова комбинация;

е)  езикова комбинация – два езика, между които се извършва преводът;

ж) преводачески час – интервал от 60 минути, в които се включва времето, през което преводачът е на разположение на клиента и е длъжен да превежда в избраната от него езикова комбинация или е в почивка съгласно тези общи условия;

з)  лице за контакти – лице, което представлява клиента по силата на законова разпоредба, изрично пълномощно или е посочено в заявката при сключването на договора като лице, което има право да представлява клиента и да извършва от негово име правновалидни действия по конкретната поръчка;

и) работно време на Скриванек – от 09.00 часа до 19.00 часа в дни, които според българското законодателство са работни дни;

к)  офиси на Скриванек – офис, находящ се в град София, бул.” Васил Левски” № 90 и офис, находящ се в град Пловдив, ул. ”Младежка” № 11;

л)  почивни дни – събота и неделя, доколкото във всеки отделен случай не е направено разместване на почивните дни по предвидения в българското законодателство ред от компетентния държавен орган;

м)        празнични дни – официалните празници според българското законодателство;

н)         характер на мероприятието – приятелска среща, придружаване в неформална обстановка, бизнес преговори, работна среща, пресконференция, презентация, обучение, семинар, конференция, придружаване в официални институции (държавни или общински органи, неправителствени организации и други), законоустановено производство пред орган на държавната или местната власт или друго.

III.    СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСТНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА

 1. Скриванек сключва с клиента писмен договор за извършване на устен превод.
 2. При сключването на договора клиентът се легитимира:

а)  за физическите лица – с валиден документ за самоличност, съобразно неговото гражданство и

б) за юридическите лица – с документи, които съобразно правото на държавата, в която е регистрирано или се намира адреса на управление на юридическото лице, установяват неговата правосубектност и лицето, което го представлява.

 1. Скриванек може при необходимост да изисква и други документи от клиента.
 2. Договорът се сключва чрез попълването на заявка (формуляр) по образец, утвърден от Скриванек, който съдържа идентификационни данни на страните, адрес за кореспонденция, телефон за контакти, вид, предварителен обем и ориентировъчна цена на поръчката, вид на устния превод и езикова комбинация, данни за мероприятието (дата, начален и краен час, място на провеждане, тема, характер на мероприятието и брой на участниците в него), специална цел на превода, изискване преводът да бъде извършен от заклет преводач, и начин на плащане.
 3. При непосочване в заявката на лице за контакт за такова се счита лицето, подписало договора.
 4. В случай, че в заявката не е упоменат адрес за кореспонденция, за такъв се счита адресът на управление, а за физическите лица – постоянният адрес.
 5. Договорът се счита за сключен в момента, в който попълнената заявка бъде подписана от клиента и Скриванек.
 6. Писмената форма по предходната точка се смята за спазена, ако страните са разменили по факс или сканирани по e-mail попълнени и подписани формуляри.
 7. Скриванек може да откаже сключването на договор за извършване на преводачески услуги, когато:

а) клиентът отказва да представи изисквани от Скриванек документи или сведения;

б) клиентът не е изпълнил точно задълженията си по друг договор за извършване на устни или писмени преводачески услуги, сключен със Скриванек;

в) мероприятието, организирано от клиента, е в нарушение на закона или е в разрез с общоприетите в страната норми за поведение или накърнява добрите нрави.

 1. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 2. Възнаграждението за извършения устен превод се определя съобразно действащата към датата на подписването на договора ценова листа на Скриванек за един преводачески час.
 3. Ако преводът е извършен от един преводач, вместо от екип от двама преводачи, при условията на точка 43. дължимото възнаграждение по ценовата листа за съответния вид превод се намалява с 40 % (четиридесет процента).
 4. Всички стойности в ценовата листа и в тези Общи условия са без включен в тях данък върху добавената стойност.
 5. При определяне на стойността на преводаческата услуга се взимат предвид вида на превода, конкретната езикова комбинация, скоростта и обема на поръчката.
 6. При експресна поръчка стойността на преводаческата услуга за първия ден от изпълнението се определя по тарифата за бърза поръчка, с надценка в размер на 50 % (петдесет процента) ако договорът е сключен най-късно до деня предхождащ деня на началото на изпълнението и 100 % (сто процента) ако договорът е сключен в деня на началото на изпълнението.
 7. Независимо от вида на поръчката, преводаческите часове се таксуват с надценка от 75 % (седемдесет и пет процента) – за почивни дни и 100 % (сто процента) – за празнични дни.
 8. Стойността на действително отработените часове при условията на т. 73 е:

а) за първия един час – стойността на един преводачески час по договора;

б) за втория и третия час – два пъти стойността на един преводачески час и

в) за четвъртия и всеки следващ час – три пъти стойността на един преводачески час.

 1. Действително отработените преводачески часове, при замяна на преводач по реда на т. 121 се таксуват с надценка в размер на 100 % (сто процента) ако рекламацията се окаже неоснователна.
 2. При сключването на договора се посочва ориентировъчна цена на преводаческата услуга, изчислена на базата на заявения от клиента обем на поръчката, като се отчитат предвидените надценки по т. 19 и т. 20.
 3. Окончателната цена на преводаческата услуга се изчислява съобразно действителния обем на поръчката, като се отчитат всички предвидени в тези Общи условия надценки.

 

 1. Плащането на посочената в заявката ориентировъчна стойност на възложените преводачески услуги се извършва авансово при сключването на договора. След окончателното предаване на поръчката се плаща уравнителна вноска.
 2. При поръчка на стойност над 500.00 (петстотин) лева клиентът може да извърши плащане на две вноски:

а)   първа вноска в размер на не по-малко от 50 % (петдесет процента) от ориентировъчната стойност на преводаческата услуга – авансово при подписването на договора и

б)  втора вноска в размер на остатъка съобразно окончателната стойност на преводаческата услуга – в тридневен срок от предаването на поръчката.

 1. Клиентът заплаща уравнителната или втората вноска в тридневен срок от датата на издаване на фактурата.
 2. Когато клиентът дължи неустойки те се заплащат заедно с уравнителната или втората вноска.
 3. Ако авансово платената сума надвишава окончателната стойност на извършените услуги, разликата се връща от Скриванек в тридневен срок от окончателното предаване на поръчката по начина, по който е платена цената от клиента.
 4. Когато при уважаване на рекламация по реда на раздел VІІІ. „Рекламации. Рекламационно производство“ се стигне до намаляване на стойността на възнаграждението за извършения превод Скриванек е длъжна да върне на клиента надвнесената сума в тридневен срок по начина, по който е платена цената.
 5. Скриванек е длъжна да възстанови внесения депозит за експертизата при условията на т. 119 в тридневен срок по начина, по който е платен от клиента.
 6. Преди да извърши плащането на сумите по т. 29-т. 31 Скриванек прихваща дължимите към нея неустойки.
 7. Всички плащания се извършват в брой в касата на Скриванек или по банков път.

 

 1. При плащане по банков път за ден на плащане се счита денят, в който е заверена със съответната сума сметката на Скриванек.
 2. За извършените услуги Скриванек издава официални отчетни документи съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък добавена стойност.
 3. ВИД И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
 4. Видът на поръчката се определя от момента на сключване на договора за устен превод, както следва:

а) обикновена поръчка – когато договорът за извършване на устен превод е сключен повече от 10 (десет) дни преди началната дата на мероприятието и

б) бърза поръчка – когато договорът за извършване на устен превод е сключен по-малко от 10 (десет) дни преди началната дата на мероприятието.

 1. Обемът на поръчката се определя от броя на ангажираните преводачи и количеството на преводаческите часове.
 2. Броят на ангажираните преводачи се определя в зависимост от вида на поръчания устен превод, броят на заявените езикови комбинации, характера на мероприятието и предварително заявените преводачески часове.
 3. Броят на ангажираните преводачи не може да бъде по-малък от определения в настоящите общи условия.
 4. Консекутивният превод се извършва от екип от двама преводачи.
 5. При участие на заклет преводач в законоустановено производство пред орган на държавната или местната власт консекутивният превод се извършва от един преводач.
 6. Симултанният превод се извършва от преводачески екип от най-малко двама преводачи за всеки език, включен в съответната езикова комбинация, на който ще бъде извършван превод.
 7. Броят на преводачите, определен по правилата на предходните точки, може да бъде намален, когато по преценка на Скриванек характерът на мероприятието и конкретните условия, при които то ще бъде проведено (продължителност на превода, плътност на ангажираността на преводачите и други), позволяват това.
 8. Правилата относно минималния брой на ангажираните преводачи се прилагат поотделно за всяка езикова комбинация.
 9. Минималният обем на поръчката е един преводачески час.
 10. В случаите когато мероприятието се провежда извън градовете, в които Скриванек има офис, минималният обем на поръчката е 8 преводачески часа на всеки от ангажираните преводачи.
 11. Когато в обема на поръчката се включва повече от един преводачески час, времето след първия час на всеки от ангажираните преводачи се изчислява на базата на действително отработените преводачески часове.
 12. За действително отработен преводачески час се счита всеки интервал от време, с продължителност повече от десет минути, през който е извършван превод. Първите 10 минути не се смятат.

VІ. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДА

 1. Клиентът е длъжен да предостави на Скриванек не по-късно от 5 (пет) дни от началото на изпълнението на преводаческата услуга, а при експресна поръчка в деня на възлагането на превода, пълна и точна информация относно тематиката на планираното мероприятие, имената и длъжностите на всички участници в него, а при специализирана тематика и справочни материали, по възможност и на двата езика.
 2. При мероприятия с предварително определена програма и/или писмени материали клиентът е длъжен да предостави на Скриванек още проект за дневен ред или план за провеждане на мероприятието и изготвените работни материали, както и всякакви други материали, по възможност и на двата езика, които ще бъдат представяни на мероприятието и/или ще подпомогнат ангажираните преводачи при изпълнение на функциите им.
 3. Информацията и материалите по предходните точки се предоставят от Скриванек на ангажираните преводачи.
 4. Скриванек осигурява конфиденциалност на всички предоставени материали и получени сведения във връзка с изпълнение на поръчката.
 5. В случай, че мероприятието се провежда извън градовете, в които Скриванек има функциониращи офиси, клиентът е длъжен да организира и осигури за своя сметка на ангажираните преводачи транспорт до мястото на изпълнение на поръчката, условия за нощуване и хранене.
 6. При определяне на конкретния вид транспорт клиентът е длъжен да се съобрази с отдалечеността на населеното място, в което ще бъде проведено мероприятието и да го съгласува предварително със Скриванек.
 7. При отдалеченост на населеното място, в което се провежда мероприятието до 50 (петдесет) километра от града, в който Скриванек има офис, пътуването в двете посоки се извършва в деня на началото и деня на края на мероприятието.
 8. При отдалеченост на населеното място, в което се провежда мероприятието над 50 (петдесет) километра от града, в който Скриванек има офис, пътуването в двете посоки се извършва в деня, предхождащ началото на мероприятието, и в деня, следващ края на мероприятието.
 9. Клиентът осигурява подходящи условия за нощуване на ангажираните преводачи за цялата продължителност на мероприятието, включително дните на пътуване.
 10. Всеки преводач има право на самостоятелна стая със санитарен възел в хотела, където са настанени по-голямата част от участниците в мероприятието.
 11. Клиентът осигурява на ангажираните преводачи храна за всеки ден, включително дните за пътуване.
 12. Клиентът може да поиска организацията на транспорта, нощуването и храненето на ангажираните преводачи да бъде извършена от Скриванек.
 13. В случаите по предходната точка клиентът заплаща стойността на съответните разходи по средни пазарни цени на населеното място, в което се провежда мероприятието
 14. Клиентът е длъжен да осигури на Скриванек възможност за преглед на техниката относно нейната комплектност и техническа изправност.
 15. Ако в хода на проверката по предходната точка бъдат констатирани недостатъци, клиентът е длъжен да ги отстрани незабавно, не по-късно от началото на планираното мероприятие.
 16. Клиентът няма право да заменя прегледаната техника с друга без съгласието на Скриванек.

VІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДА

 1. Скриванек извършва превода със собствени служители и/или чрез подизпълнители.
 2. При пълно или частично възлагане изпълнението на превода на подизпълнители Скриванек отговаря за действията им като за свои.
 3. Преводът трябва да започне в уговорения между страните ден и час.
 4. От правилото по предходната точка се допуска отклонение в рамките на 15 (петнадесет) минути след началния час на мероприятието.
 5. Преводът се осъществява на уговореното между страните място.
 6. Клиентът може, не по-късно от 24 часа преди началния час на мероприятието, да уведоми Скриванек за промяна в мястото на провеждане на мероприятието в рамките на първоначално заявеното населено място и при същите или по-добри условия за извършването на превода.
 7. Преводът се извършва в рамките на предварително заявените преводачески часове.
 8. Ако до изтичане на предварително заявените преводачески часове мероприятието не е приключило, Скриванек осигурява продължаването на превода за един преводачески час.
 9. Преводът може да продължи и след изтичането на времето по предходната точка, ако общата му продължителност за съответния преводач и/или преводачески екип не надхвърля 10 преводачески часа и всеки от ангажираните преводачи е изразил изрично писмено съгласие за това.
 10. Ако мероприятието продължава повече от един ден, правилата по предходните точки се прилагат за всеки ден поотделно.
 11. Скриванек извършва устния превод съобразно договорените между страните условия с грижата на добър търговец.
 12. Клиентът е длъжен да осигури на ангажираните преводачи подходящи условия за изпълнение на функциите им в съответствие с посочените в настоящите условия изисквания за съответния вид превод.
 13. При извършването на консекутивен превод клиентът е длъжен да осигури на преводача/преводачите подходящо място сред участниците в мероприятието, което гарантира добра видимост и високо качество на звука, а при мероприятия с голям брой участници (над 12-15 човека) и усилвателна техника (микрофон, тонколони, озвучаване).
 14. При извършването на симултанен превод клиентът е длъжен да осигури на преводачите необходимата преводаческа техника (преводачески кабини, микрофони, усилватели, слушалки) и техник, който да я обслужва.
 15. Ако в хода на извършване на превода предоставената преводаческа техника не функционира нормално, клиентът е длъжен да предприеме необходимите действия за своевременното отстраняване на повредата.
 16. Скриванек има право да откаже извършването на превода до отстраняване на техническа неизправност, която прави превода невъзможен или съществено затруднява работата на преводачите.
 17. Времето, в което преводачите са на разположение на клиента, но не извършват превода на основание предходната точка се счита за действително отработено време.
 18. Клиентът е длъжен да осигури нормална интензивност и наситеност на мероприятието.
 19. Клиентът е длъжен да осигурява на всеки ангажиран в мероприятието преводач физиологична почивка с продължителност от 15 минути на всеки 45 минути превод.
 20. При изрично съгласие на преводача за всеки отделен случай преводът може да продължи без прекъсване за почивка по предходната точка до 90 минути. В този случай след прекъсването клиентът е длъжен да осигури на преводача физиологична почивка с продължителност от 30 минути.
 21. Клиентът е длъжен да осигури на ангажираните преводачи почивка за хранене с продължителност от 90 минути, не по-късно от края на четвъртия преводачески час.
 22. Клиентът е длъжен да осигури на ангажираните преводачи за своя сметка тонизиращи напитки през всяка от физиологичните почивки.
 23. По време на почивката за хранене клиентът е длъжен да осигури на ангажираните преводачи храна при условията, които е създал за другите участници в мероприятието.
 24. Клиентът е длъжен да осигури на преводача условия за ефективно ползване на полагащите му се почивки.
 25. По време на изпълнение на възложената поръчка клиентът няма право да коментира с преводачите условията на договора, както и да договаря промяна в тях без изричното съгласие на Скриванек.
 26. В случай на контакт между клиента и преводача при условията на предходната точка, клиентът е длъжен да информира Скриванек за всяка нова договореност с преводача.
 27. При провеждането на мероприятието може да бъде изготвян аудио или видео запис.
 28. Клиентът е длъжен да уведоми писмено ангажираните преводачи за изготвянето на записа преди началото на мероприятието.
 29. В края на мероприятието клиентът подписва и предава на всеки от ангажираните преводачи протокол, с който удостоверява изпълнението на поръчката.
 30. Ако изпълнението на поръчката продължава през повече от един ден такъв протокол се подписва и предава на преводачите в края на всеки ден.
 31. Протоколът за изпълнението на поръчката трябва да съдържа: датата, мястото и продължителността на мероприятието, имената на преводача и езиковата комбинация, в която е превеждал, имената на лицето, което е подписало протокола.
 32. Протоколът се подписва от лицето за контакти на клиента.
 33. Отказът на лицето за контакти на клиента да подпише протокола за изпълнение на поръчката се удостоверява от двама участници в мероприятието. В този случай се счита, че поръчката е изпълнена съобразно посочените в заявката параметри и клиентът няма възражения относно извършения превод.
 34. Ако лицето за контакти на клиента не присъства в края на мероприятието или по-други причини е възпрепятствано да подпише протокола, същият може да бъде подписан от всеки участник в мероприятието. В този случай протокола се смята за редовно оформен, ако в него са посочени имената на лицето, което го е подписало, и в какво качество то е участвало в мероприятието.

VІІІ. РЕКЛАМАЦИЯ. РЕКЛАМАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

 1. Клиентът има право на писмено възражение (рекламация) за констатираните от него недостатъци на превода.
 • Правото по предходната точка не обхваща недостатъци на превода, които се дължат на непълна информация или материали по т. 49 и т. 50.
 • Недостатъци на превода са:

а)    при извършване на превода са допуснати съществени нарушения на граматически и/или стилистични правила и/или терминологията е използвана неправилно и това е довело до промяна в смисъла на изказването и

б)   при извършване на превода са допуснати съществени пропуски в интерпретацията на смислово обособени компоненти от изказването и това е довело до неразбиране и/или промяна на смисъла му.

 1. Рекламацията се прави при подписването на протокола за изпълнение на поръчката.
 2. В случай че изпълнението на поръчката продължава през повече от един ден, рекламацията се прави при подписването на протокола за съответния ден.
 3. При упражняването на правото на рекламация клиентът е длъжен да посочи конкретно претендираните от него недостатъци на превода и да представи съответните доказателства.
 4. Съдържанието на направените изказвания и извършените преводи се доказва с аудио или видеозапис от мероприятието.

 

 1. Записът по т. 91 може да бъде използван за целите на рекламационното производство само ако е направен с цифрово устройство (цифров диктофон или цифрова видео камера) и има достоверни данни за датата и часа на извършването му.
 2. Скриванек е длъжна да уведоми писмено клиента за становището си по направената от него рекламация.
 3. В срок от 3 (три) дни след получаване на отказа на Скриванек за уважаване на рекламацията, клиентът може да заяви писмено, че желае да отнесе въпроса за установяване на претендираните от него недостатъци пред експерт.
 4. Експертът се определя от клиента, който има право да го избере измежду преподавателите по съответния език в Софийския университет ”Свети Климент Охридски”, а при липса на такъв специалист – измежду лица с необходимата квалификация от друго ведомство.
 5. В случай, че клиентът е изразил желание за провеждането на експертиза, но не е определил лицето, което да я извърши, това лице се определя от Скриванек.
 6. Възнаграждението на експерта е в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на превода, но не по-малко от 400.00 (четиристотин) лева и се внася авансово като депозит в касата или по банковата сметка на Скриванек.
 7. Ако клиентът не направи депозита по предходната точка в срок от 3 (три) работни дни след като е заявил, че желае извършването на експертиза, рекламационното производство се прекратява.
 8. След получаване на писменото искане за извършване на експертиза и документа за внесен депозит за възнаграждение на експерта, Скриванек се задължава незабавно да предаде всички материали на определения експерт.
 9. Срокът за извършване на експертизата се определя в зависимост от обема на аудио/видеоматериала и сложността на извършения превод.
 10. В заключението си експертът се произнася по основателността на направените възражения като посочва вида на установените от него недостатъци и определя приблизителната степен, в която те се отразяват на качеството на извършения превод.
 11. След представяне на заключението на експерта Скриванек го изпраща незабавно на клиента. Скриванек е длъжна да уведоми клиента писмено за становището си по заключението на експертизата по реда на т. 107.
 12. Всяка от страните може да откаже да приеме заключението на експертизата.
 13. В случай че Скриванек не оспорва заключението на експертизата, тя е длъжна да намали стойността на дължимото й възнаграждение. Размерът на редуциране на дължимото възнаграждение се определя съобразно заключението на експерта за приблизителната степен, в която констатираните недостатъци се отразяват на качеството на извършения превод, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на поръчката.
 14. В този случай Скриванек възстановява на клиента изцяло и стойността на внесения депозит за експертизата.
 15. Когато Скриванек заяви, че не приема заключението на експертизата или клиентът не е съгласен с него, спорът между страните се решава от арбитраж по реда на раздел ХІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ.
 16. Независимо от другите права по този раздел при предявяването на рекламацията клиентът може да поиска замяна на един или някои от ангажираните преводачи за следващите дни от изпълнението на поръчката.
 17. Скриванек не може да откаже да замени преводач при направено искане по предходната точка.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. При забава на плащанията неизправната страна дължи лихва в размер на законовата.
 2. Ако в резултат на нерегламентирани контакти между преводача и клиента се стигне до разваляне или прекратяване на договора и последващо възлагане от клиента или друго лице на същата задача на този преводач, клиентът дължи неустойка в размер на двойната стойност на поръчката, но не по-малко от 3 000.00 (три хиляди) лева.
 3. При нарушаване на конфиденциалността на информацията, получена във връзка с изпълнението на поръчката, Скриванек дължи обезщетение за всички вреди, причинени на клиента от недобросъвестно поведение на нейни служители и/или подизпълнители в размер на до 3 000.00 (три хиляди) лева.
 4. Ако договорът бъде прекратен при условията на т. 133 преди да е започнало неговото изпълнение клиентът дължи на Скриванек неустойка за прекратяването, както следва:

а) ако изявлението е направено не по-късно от два работни дни преди деня, в който следва да започне изпълнението на поръчката – 10 % от стойността на заявените преводачески часове през първия ден на превода;

б) ако изявлението е направено в предишния работен ден преди деня, в който следва да започне изпълнението на поръчката – 20 % от стойността на заявените преводачески часове през първия ден на превода и

в) ако изявлението е направено в деня, в който следва да започне изпълнението на поръчката, до 2 часа преди настъпване на началния час – 50 % от стойността на заявените преводачески часове през първия ден на превода.

 1. Ако договорът е прекратен при условията на т. 133 след като е започнало неговото изпълнение клиентът дължи на Скриванек възнаграждение за действително отработените преводачески часове, както и неустойка за прекратяването в размер на 15 % от ориентировъчната стойност на договора.
 2. Ако договорът е прекратен при условията на т. 133 клиентът дължи на Скриванек възнаграждение за действително отработените преводачески часове, както и неустойка за прекратяването в размер на 15 % от ориентировъчната стойност на договора.
 3. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетение за претърпените от нея вреди над размера на неустойките по предходните точки.
 4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
 5. Договорът за извършване на устен превод може да бъде изменян само при изрично писмено съгласие между страните.
 6. В случай че клиентът не извърши уговорените в заявката аванс или цялостно плащане, Скриванек отправя писмено предизвестие, че ако дължимите суми не бъдат изплатени в подходящ допълнителен срок, ще счита договора за развален.
 7. Клиентът може да се откаже от изпълнение на поръчката по всяко време без да посочва причините за това чрез едностранно писмено изявление, отправено до Скриванек.
 8. Скриванек може да се откаже от изпълнение на поръчката, ако мероприятието, организирано от клиента, е в нарушение на закона или е в разрез с общоприетите в страната норми за поведение или накърнява добрите нрави.
 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 10. С подписването на договора за извършване на устен превод клиентът дава съгласието си Скриванек да обработва получените от него лични данни, доколкото тази обработка е свързана изпълнението на договора.

XII. ДЕЙСТВИЕ И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия са приети със Заповед на управителя на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД № OP-030/25.6.2007 г. и са изменени със Заповед на управителя на ”Преводаческа къща Скриванек”ООД № OP-081/31.01.2018 г.
 2. Те се поставят на видно място в офисите на Скриванек и се публикуват в интернет страницата й.
 3. Тези Общи условия са неразделна част от договора за извършване на устен превод между Скриванек и клиента. При подписването на договора клиентът изрично заявява, че е запознат с тях и е съгласен те да бъдат прилагани по отношение на него.

 

 1. В случай на несъответствие между уговорки, вписани в договора между Скриванек и клиента и уговорки, включени в тези Общи условия, има сила договореното между страните.
 2. Тези Общи условия или отделни техни клаузи могат да бъдат изменяни едностранно от Скриванек.
 3. В отношенията между Скриванек и клиента е приложима онази редакция на Общите условия, която е била в сила към датата на подписване на договора между страните.
 4. Измененията в Общите условия имат действие и по отношение на заварените договори от датата, на която Скриванек е уведомила клиента за тях и той е потвърдил писмено, че ги приема.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

 1. За неуредени в договора и настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
 2. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с действителността, недействителността, изпълнението, неизпълнението, тълкуването и други въпроси, свързани с договора и с тези Общи условия, се решават по доброволен начин, а когато не се постигне взаимно приемливо решение, се отнасят за разрешаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация със седалище в Република България в град София с прилагане на българското материално и процесуално право.